Våre nettverk

Faglige nettverk i akershus:

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester(USHT) i Akershus er pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Fylkesmannen skal som forvaltnings- og kompetanseorgan støtte Utviklingssentrenes innsats for å bidra til erfaringsdeling og nettverksbygging mellom kommunene. Nettverkene etableres i samarbeid med kommuner i Akershus og bidrar til et mer systematisk samarbeid mellom kommunene, Fylkesmannen og Utviklingssentrene for å styrke kunnskap og kvalitet i helse –og omsorgstjenesten innen satsningsområder i Omsorgsplanen. Etikk inngår som tema og er fokus i alle nettverk.

Demensnettverk:

Deltakere: Demenskoordinatorer/demensteam i kommunene i Akershus.

Arbeidsgruppen består av: Koordinatorrepresentanter fra fylkets 4 regioner, , Aldring og helse, alderspsykiatrisk avdeling fra Ahus, alderspsykiatrisk avdeling fra Blakstad sykehus, Høgskolen i Oslo og Akershus, USHT og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Arbeidsgruppen har det faglige ansvaret for to nettverkssamlinger i året samt den årlige Fylkesmannens Demenskonferanse . USHT og Fylkesmannen har driftsansvar for nettverket.

Tiltak  2015:

  • Nettverkssamling 11.mars. Tema: Samhandling mellom helseforetak og kommune
  • Andre nettverkssamling 8. oktober
  • Fylkesmannens Demenskonferanse 8.juni

Nettverk for lindrende omsorg:

Tiltak 2015:

Nettverket innen lindrende behandling som er iverksatt ved USH i Akershus videreutvikles etter samme modell som nettverk for demenskoordinatorer og etableres som et tiltak i prosjekt «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling» s.

 

Ledernettverk:

Tiltak 2015:

Det etableres nettverk for ledere i kommunhelsetjenesten i Akershus i forbindelse med Fylkesmannens lederkonferanse  «Leder i morgendagens omsorg» 16.september 2015.s.

Nettverk for psykisk helse:

Målsetting: Nettverket har fokus på kunnskapsformidling, erfaringsoverføring og samarbeid i praksis. Det er en arena for dialog og samhandling om psykisk helsearbeid. Tema for samlingene skal angå alle kommuner i fylket, være aktuelle og ta høyde for lokale forhold. Nettverket skal være en kilde til inspirasjon for fagfolk og ledere i deres videre arbeid.

UHT er medlem i arbeidsgruppen nettverket.

Tiltak 2015:

Det arrangeres to dialogseminarer i året.

 

Regionalt nettverk for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(USHT)

Utviklingssentrene i Hedmark, Oppland, Østfold, Oslo og Akershus deltar på regionalt nettverk i regi av Senter for omsorgsforskning på Gjøvik. Målet er å skape møteplasser for kunnskaps- og erfaringsdeling, og sammen bidra til økt kvalitet i utviklings- og forskningsarbeid.  Utviklingssentrene har i tillegg samarbeidsmøter to ganger i året.

Tiltak 2015:

  • USHT nettverket er representert i Helse Sør Øst i samarbeidsorganet for helseforetak og høyskoler. Vi vil i 2015 jobbe videre med dette samarbeidet og ser det som vesentlig å være tilstede på viktige utdanningsfaglige arenaer på tvers av omsorgsnivå og opptaksområder.
  • Nettverket planlegger å starte opp et forskningsprosjekt i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning for å evaluere satsninger i Utviklingssentrene knyttet til utvikling av observasjonskompetanse og handlingsberedskap (ALERT) Forprosjektsøknad sendes Regionalt Forskningsfond Hovedstadsfondet før sommeren og forprosjektet starter etter planen høsten 2015
  • Samling 23. og 24. mars.
  • Høstens samling planlegges våren 2015

 

Nettverk for Kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus.

Deltakere: Høgskolen i Oslo og Akershus , spesialisthelsetjenesten i Oslo og Akershus samt USHT i Oslo og Akershus.

Gruppen samarbeider om kompetansebygging, prosjekter, erfaringsdeling og er pådrivere for implementering av kunnskapsbasert praksis. Det arrangeres en erfaringskonferanse hvert år.

Tiltak 2015:

  • Nettverket planlegger møter ca. fire ganger i året. UHT er representert med to deltagere.
  • Den tredje regionale Erfaringskonferansen for kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus planlegges 21.april 2015. Tema: «Brukererfaring – hvordan nyttiggjøre den?»
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s