Et miniportrett fra Fagdagen 2017

Navn: Ellen Spørch

Sted: Bærum kommune

Tittel : Sykepleier og helsesøster innen kartlegging av helseetablering av ny bosatte.

Første gang på fagdag og fikk informasjon om fagdagens tema via et NAKMI kurs hun var på tidligere.

Hadde lyst til å komme for å få inspirasjon om hva de kan gjøre for den aldrende innvandrergruppen. De ønsket seg tips og inspirasjon til nye prosjekter

Navn: Camilla Bildsten

Sted: Bærum kommune

Tittel : Tjenesteleder ved flyktningkontoret

Første gang på fagdag.

Ønsket å komme for å få tips og informasjon om tilrettelegging for eldre innvandrere. De som er i gruppen under 55 år.

 

Begge hadde hørt om og sett frem til foredraget av psykologen.IMG_5317

Advertisements

USHT – Fagdag 15 mars

prestetjenestene Ahus likeverdighet i palliasjon

Prestetjenesten Ahus Ritualer ved dødsfall

Bruk av tolk

Demensutredning hos innvandrere 150317

Fagdag Lillestrøm Eldre innvandrere NAKMI

HelsebiblioteketLillestrøm15032017Informasjon.multiling.dementia.til.Aldringhelse.demensteam.190117Kommunikasjon er nøkkelen til tillit 15.3.2017

Kristil Bruk av tolk

MANGFOLDPeter

Demensutredning hos innvandrere 150317

Shahram Shaygani Immigrasjon, Integrering og des-integereingSolveig

Kommunikasjon er nøkkelen til tillit 15.3.2017UiO.studie.flerspråklighet og demens.Lillestrøm.15.3.17

Vekommen til fagdag

 

En aldrende innvandrerbefolkning – hvordan tilrettelegge for likeverdige hele- og omsorgstjenester?

Dette var overskriften på årets fagdag på Lillestrøm kultursenter. Blant de inviterte foredragsholdere var: Fylkeslege Jan Petter Odden fra Fylkesmannen i Oslo & Akershus, Statssekretær Lisbeth Normann fra Helse og omsorgsdepartementet, Psykiater Shahram Shaygani, Ragnhild Storstein Spilker fra NAKMI, Walaa Abuelmagd, Overlege OUS Peter Bekkhus-Wetterberg , palliativ team og prest ved Ahus Kathrine Brenne og Erik Mathisen, Solveig Midtvedt fra Vestre Viken Lærings- og mestringssenter.

Temaer for dagen var blant annet migrasjonsprosessen, demens og utredning, tolkebruk, kulturforståelse, legemidler og kommunikasjon.

Vedlagt ligger foredragene fra dagen.

 

Ny giv for utviklingssentrene

Fra 1. januar 2017 vil det være ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(USHT) i hvert fylke for å bidra til bærekraftige og robuste fagmiljø. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren.  I Akershus fylke er Lørenskog kommune tildelt rollen som vertskommune for USHT.

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus(UHT), Bærum kommune avvikles 31.12.2016. Utviklingssentrets oppgaver overføres til USHT Akershus.

UHT ønsker Lørenskog lykke til med arbeidet som USHT og vi er trygge på at oppgavene vil bli ivaretatt på en god måte.

I forbindelse med avviklingen av UHT har vi laget en presentasjon som viser noen av satsningene og historien til UHT. Presentasjonen: https://www.youtube.com/watch?v=cbhWMb_Lbn8

Vi takker alle våre samarbeidspartnere og anbefaler at dette samarbeidet videreføres i nytt USHT. _21a3619sFra venstre: Kari Kongshavn, Berit Skjerve, Inger Andresen, Kristin Skutle

UHT ønsker alle riktig god jul og godt nyttår!

SAMHANDLINGSARENA

En arena for samhandling, samarbeid, erfarings-og kompetanseutveksling for å bedre forståelsen for hverandres funksjon som ledere på sykehuset og i kommunen.

Ledere og fagpersoner fra Bærum sykehus, helse- og omsorg i Asker og Bærum kommuner møttes i gamle aula på Blakstad sykehus den 8. desember fra 11.30 – 15.00.

Kommunikasjon og hverdagsrehablitering var tema. Samtalen gikk lett rundt bordene både i lunsjen og i pausene. Det var stor interesse for temaene, og tilbakemedlingene var gode. Det er nyttig å møtes og bli bedre kjent!

forsamling-1

stian-og-kjersti

Stian Rugsveen Engen tjenesteleder Bærum kommune og Kjersti Vanberg fagsjef Bærum sykehus ønsket velkommen og innledet til tema for dagen.

“Klinisk kommunikasjon – 4 gode vaner” på Bærum sykehus. Strategisk satsing på kommunikasjon som verktøy for ansatte. Kommunikasjon med pasientene,intern- og ekstern kommunikasjon skal understøtte alle andre fagområder, samhandling og gode pasientfor løp. Kjersti Vanberg presenterte prosjektet: kommunikasjon-samhandlingsarena

poster-1

sigrun

Sigrid Rød, overlege medinsk avdeling, Bærum sykehus, er en del av instruktørene i instruktørgruppen ved sykehuset som er ansvarlig for den tverrfaglige opplæringen. Hun presenterte de fire gode vaner og kursopplegget med gode case fra hverdagen! Les mer i hennes presentasjon.kommunikasjon-baerum-sykehus

Asker og Bærum kommune satser på hverdagsrehablitering og hverdagsaktivitet. Målet er  at både ansatte og brukere skifter fra hjelpekultur til mestringskultur! Hvordan legge til rette for at brukerne kan klare mer selv og delta i det som er viktig for dem? Det handler om livskvalitet!

team-fra-asker

Stine Skare-Eriksen til høyre på bildet sammen med hverdagsrehabiliteringsteamet i Asker kommune.

Stine-Skare Eriksen presenterte Asker kommunes satsning på hverdagsrehablitering i hjemmetjensten. Hjemmetrenere hjelper brukerne til å gjennomføre treningsprogrammet sitt. De viste en film med en pasient i hjemmetjensten som ble rehablitert til å mestre hverdagen igjen etter funksjonsfall. Hun var svært fornøyd! Presentasjonen: asker-hverdagsrehabilitering

bruker-1

Hverdagsrehabiliteringsteam i Rykkinn distrikt Bærum kommune ved Milena Rovcanin og Gunvor Rud, presenterte metoder og tiltak de benytter i sitt arbeid sammen med Arne Vagstein, 94 år. Han fortalte om sin rehabilitering og trening for å mestre hverdagen. Han trodde det var umulig å rehabilitere en så gammel mann, men etter aktivt treningsopplegg og samarbeid med teamet mestrer han hverdagen både hjemme og ute på tur!

Han ga oss et innblikk i sine oppvekstvilkår i Oslo og påpekte at vi har et godt velferdssamfunn i dag og var takknemlig for hjelpen han hadde fått til en bedre livskvalitet!intervju

evelyn-1

Evelyn Jakobsen, distriktsleder Rykkinn distrikt,  fokuserte på lederrollen i utviklingsarbeid, både teori og erfaringer med implementering av utviklingsarbeid i distriktet.Presentasjon: presentasjon-leder-ledelse

img_4049

Arbeidsgruppen for Samhandlingsarena takker for oppmøtet og ønsker velkommen til nye møter i 2017!

 

 

 

Endringsledelse og tjenesteutvikling i psykisk helse- og rustjenester

Fylkesmannens dialogseminar for ledere, fagledere og brukerrepresentante innen psykisk helse og rus i Akershus ble arrangert 20. oktober på Thon Hotell på Lillestrøm. Et spennende og viktig tema var på dagsorden: endringsledelse og tjenesteutvikling.

Avdelinsgsleder  og psykologspesialist Birgit Valla ved Stangehjelpa i Stange kommune innledet dagen med et inspirerende innlegg om innovasjon og forbedringsarbeid, og om utvikling av lærende organisasjoner i psykisk helse-og rustjenesten.

20-10-16-bv

Et sentralt fundament i endringsarbeidet handler om å invitere kommunens innbyggere til si noe om hva som er viktig for dem, og hva innbyggerne selv mener er til god hjelp.

Hvordan ville en psykisk helse- og rustjeneste se ut  om innbyggerne var med å utvikle tjenesten?

Stangehjelpa har systematisk tatt i bruk Feedback-Informerte- Tjenester (FIT), tidligere Klient- og resultatstyrt praksis (KOR);  for å utvikle en en kultur og kompetanse som bidrar til å bygge opp en tjeneste på brukernes premisser. Feedback-informerte rus- og psykisk tjenester setter brukerne, og deres opplevelse av hva som er virksom hjelp, i sentrum.

FIT er en sentral del av læringskulturen,  og Valla påpekte at FIT  ikke er en del av  rapporteringen. Det er ingen prestasjonskultur, og du som hjelper sammenligner deg kun med deg selv.  Det har vært viktig å arbeide frem enfeedback-kultur, hvor tilbakemeldingen fra brukerne er med å sette premissene for utvikling av tjenestetilbudet.

20-10-16-smill

Stor aktivitet, refleksjoner og godt humør rundt bordene!

Sandnes kommune v/leder Trude Lønning og rådgiver Steinar Trefjord delte sine erfaringer med utvikling av recoveryorienterte tjenester i Mestringseheten i Sandnes. Tilbakemeldinger fra brukerne om et ønske om mer tilgjengelige tjenester, ønsket om å bli møtt med fagfolk som lytter og som bekreftet brukerens ressurser var utgangspunktet for at Sandnes startet recoveryarbeidet.

201016-ii

Recovery skal gjennomsyre hele Mestringsenheten. Blant annet er det på hvert ledermøte satt av 15 minutter til “recovery-hjørnet”,  dette for å bidra til at recovery integreres i utøvelse av lederrollen.

Erfaringene fra  Sandens peker på at det er viktig å være seg bevisst at endring tar tid! Et tips er å start med de som har lyst, så kommer de andre etterhvert.

For ansatte kan det oppleves utfordrende å bidra til å utvikle en kultur der vi våger å utfordre hverandre, der vi våger å lene oss tilbake, lytte til hva som er viktig for brukeren og la dette styre oppfølgingen.

Asker kommune v/rådgiver Mariell Andersen og mellomleder Christin Nevjen holdt innlegg om Asker kommunes arbeid med utvkling av lokale  recoveryverksteder, og hvordan det arbeides med å fremme recovery  en bolig.

mariell

I utvikling av recoveryverksteder har kommunen samarbeidet med  Høgskolen Sørøst-Norge. Recoveryverkstedene er åpne for alle, og det har vært et mål for kommunen å utvikle gode møteplasser der menneskene opplever seg inkludert. Recoveryverkstedene skal være fellesarenaer for utvikling, samarbeid og kunnskap. Recoveryverkstedene har blant annet utarbeidet en brosjyre til hjelp når man skal oppsøke NAV, det er etablert vennegrupper som går på kino, konserter osv.

Det er ikke alle som kan komme til recoveryverkstedet, derfor er det i en bolig etablert et lokalt recoveryverksted.

Troen på at mennesker med psykiske lidelser kan vokse og leve meningsfulle liv selv med en alorlig psykisk lidelse står helt sentralt i utviklingen av tjenestetilbudet.  Å se at beboerne har mange ressurser og  at fagpersoner og beboere er likeverdige partnere er sentrale elementer. I samarbeid med beboerne er det satt fokus på hva som fremmer bedringsprosesser. Blant annet er det etablert gruppetilbud, kreativ gruppe, to fellesmiddager i uken, lokalt recoveryverksted en gang i måneden, nyhetsgruppe osv.

lytting

Kort oppsummering ved Birgit Valla.

Hva trengs av ledere for å få til endring?

Vi trenger ledere som leder, og ikke bare ledere som administrerer. Vi trenger ledere som ikke er redde for å gjøre feil, som våger å prøve og som får handlingsrom.  Vi trenger ledere som jobber tett med de ansatte, slik at de kan vokse.

Vi vil egentlig ikke endre oss, og endring må presses frem. Dårlige resultater på en brukerundersøkelse kan danne et godt utgangspunkt for endringsarbeid!

Endringsarbeide krever langsiktig, systematisk og grundig arbeid – og start i det små!

 

 

 

Simulering er god trening!

Instruktører i proACT fra Bærum kommune trente på observasjonskompetanse – ABCDE -F, kommunikasjon (ISBAR) og instruktørrollen ved Ferdighets og simuleringsavdelingen,  Høgskolen i Oslo og Akershus. Fire instruktører forberedte samlingen sammen med Helene Opheim ved avdelingen.

Instruktørene holder kurs i proACT for ansatte i sykehjem og hjemmetjenester og bidrar til å forbedre observasjonskompetansen i tjenesten. Kurset består av teori og casetrening. Les om kompetansekonseptet proACT.

Pasientene var sengeliggende avanserte dukker med respirasjon, puls og blodtrykk innstilt etter tilstand. Fire grupper trente på pasientcase med kols og dehydrering.Alt nødvendig utstyr til treningen var tilgjengelig.

Forberedelse til simulering ved Helene Opheim.

Fasilitatorene styrte pasientene og kommuniserte med instruktørene fra “kontrollrommet”!

En av gruppene i aksjon!

Det ble målt respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk og gjennomført flere prosedyrer. Alle pasientene fikk god behandling!!

filmopptak

Film ble benyttet i debriefing, en nyttig men uvant metode!

Instruktørene var svært fornøyde og hadde stort utbytte av treningen. Det var nyttig å trene med dukkene hvor man kunne benytte utstyr til å gjennomføre alle nødvendige observasjoner og prosedyrer. Dette er mer avansert enn det som er tilgjengelig i kommunen så det er godt å ha gode samarbeidspartnere med muligheter for simulering!

Startskudd for recovery veileder i Bærum

Bærum kommune har utarbeidet en veileder til bruk i arbeidet med å dreie psykisk helse- og rustjenesten mer i recoveryorientert retning.

27. og 28.9 september ble veilederen lansert på et kick-off seminar. Seinaret samlet i underkant av 200 deltagere på Thon Hotell i Sandvika.

Hva er recovery?

Recovery handler om å skape seg et meningsfullt liv, slik som personen selv definerer det, både med og uten symptomer, som kan komme og gå. Recovery, eller bedringsprosesser, innebærer et paradigmeskifte fra fokus på patologi til en grunnlagsforståesle av at mennesker med psykiske helseproblemer kommer seg, og at sosial støtte og kulturell kontekst er viktig for bedringsprosessen.

Recovery som begrep og forskningsområder springer ut fra erfaringsbasert kunnskap, evaluering av praksis og ny forskning.

Recovery – Veileder for ansatte i Seksjon psykisk helse og rus

Veilederen gjelder for alle ansatte i Seksjon psykisk helse og rus i Bærum kommune, og er ment som et verktøy for å komme i gang og videreutvikle praksisen i en mer recoveryorientert retning.Mange jobber allereder recoveryorientert, dette arbeidet har gjerne vært spredt i ulike deler av virksomheten.   Seksjon psykisk helse og rus vektlegger recovery som forståelsesramme, og recovery skal danne grunnlag for seksjonens praksis.

Seksjonen skal være opptatt av hva som er viktig for mennesker i livene deres, mer enn sykdom og diagnoser. Det skal oppnevnes egne recoverykontakter i alle avdelinger, som skal bidra med å implementere recovery egen avdeling i samarbeid med avdelingsleder.

andreas

Seksjonsleder Andreas Lundiin, Seksjon psykisk helse or rus, ønsket velkommen og avsluttet. Han inspirerte til å ta i bruk recoveryveilederen!

marit-og-knut-tore

Professor Marit Borg og førsteamanuensis Knut Tore Sælør, begge Høgskolen Sørøst-Norge presenterte ulike prespektiver på recovery og begge to vektla betydningen av at det er bruker selv som er hovedsamarbeidspartner i dette arbeidet. Recovery er ikke et behandlingstilbud, det handler om å skape seg et liv som man opplever er bra. Brukerne skal være sjef i eget liv. Recovery har sitt utspring i bruker- og aktivistmiljøene.

Arbeidet med reovery er godt forankret i både nasjonale og lokale føringer.

pausesituasjoner

Det var stor aktivitet på seminaret, både gjennom refleksjoner rundt bordene og i pausene.

oda

Oda Høilund arbeider som erfaringskonsulent i psykisk helseteam i Bydel Gamle Oslo. Hun delte sine erfaringer som erfaringskonsulent med oss. Oda Høilund fremhevet betydningen av å arbeide for å motvirke stigma og av å møte brukerne med fleksibilitet. Hun vektla også å arbeide med å styrke brukerens sosiale kompetanse og sosiale relasjoner.Videre betydningen av å se det hele mennesket, og vektlegging av lokalmiljøet som arena. Livet leves i lokalmiljøet. Høilund er opptatt av å formidle håp, det kreves innsats, men  brukeren kan få et veldig godt liv. Oda Høilund anbefaler andre organisasjoner som planlegger å ansette erfaringskonsulenter å ansette flere , slik at man ikke blir alene i rollen som erfaringskonsulent.

bente-helle-torunn

Avdelingsleder Helle-Carine Breda og Torunn Viervoll, Mental Helse Asker og Bærum holdt begge inspirerende innlegg om hva er en recoveryorientert praksis er for dem og hva de selv i sin rolle kan bidra med i utviklingen av en recoveryorientert praksis. Videre presenterte fagutvikler og psykologspesialist Bente Engh Eggen resultater fra et pilotprosjekt i  riktig legemiddelbruk gjennomført i en psykisk helse bolig i Bærum kommune. Pilotprosjektet har vært en del av det nasjonale pasentsikkerhetsprogrammet.Se tidligere blogginnlegg om Læringsnettverk.

Lanserer recovery veileder for Bærum

Presentasjon -recoveryorienterte-praksiser