Simulering er god trening!

Instruktører i proACT fra Bærum kommune trente på observasjonskompetanse – ABCDE -F, kommunikasjon (ISBAR) og instruktørrollen ved Ferdighets og simuleringsavdelingen,  Høgskolen i Oslo og Akershus. Fire instruktører forberedte samlingen sammen med Helene Opheim ved avdelingen.

Instruktørene holder kurs i proACT for ansatte i sykehjem og hjemmetjenester og bidrar til å forbedre observasjonskompetansen i tjenesten. Kurset består av teori og casetrening. Les om kompetansekonseptet proACT.

Pasientene var sengeliggende avanserte dukker med respirasjon, puls og blodtrykk innstilt etter tilstand. Fire grupper trente på pasientcase med kols og dehydrering.Alt nødvendig utstyr til treningen var tilgjengelig.

Forberedelse til simulering ved Helene Opheim.

Fasilitatorene styrte pasientene og kommuniserte med instruktørene fra “kontrollrommet”!

En av gruppene i aksjon!

Det ble målt respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk og gjennomført flere prosedyrer. Alle pasientene fikk god behandling!!

filmopptak

Film ble benyttet i debriefing, en nyttig men uvant metode!

Instruktørene var svært fornøyde og hadde stort utbytte av treningen. Det var nyttig å trene med dukkene hvor man kunne benytte utstyr til å gjennomføre alle nødvendige observasjoner og prosedyrer. Dette er mer avansert enn det som er tilgjengelig i kommunen så det er godt å ha gode samarbeidspartnere med muligheter for simulering!

Advertisements

Startskudd for recovery veileder i Bærum

Bærum kommune har utarbeidet en veileder til bruk i arbeidet med å dreie psykisk helse- og rustjenesten mer i recoveryorientert retning.

27. og 28.9 september ble veilederen lansert på et kick-off seminar. Seinaret samlet i underkant av 200 deltagere på Thon Hotell i Sandvika.

Hva er recovery?

Recovery handler om å skape seg et meningsfullt liv, slik som personen selv definerer det, både med og uten symptomer, som kan komme og gå. Recovery, eller bedringsprosesser, innebærer et paradigmeskifte fra fokus på patologi til en grunnlagsforståesle av at mennesker med psykiske helseproblemer kommer seg, og at sosial støtte og kulturell kontekst er viktig for bedringsprosessen.

Recovery som begrep og forskningsområder springer ut fra erfaringsbasert kunnskap, evaluering av praksis og ny forskning.

Recovery – Veileder for ansatte i Seksjon psykisk helse og rus

Veilederen gjelder for alle ansatte i Seksjon psykisk helse og rus i Bærum kommune, og er ment som et verktøy for å komme i gang og videreutvikle praksisen i en mer recoveryorientert retning.Mange jobber allereder recoveryorientert, dette arbeidet har gjerne vært spredt i ulike deler av virksomheten.   Seksjon psykisk helse og rus vektlegger recovery som forståelsesramme, og recovery skal danne grunnlag for seksjonens praksis.

Seksjonen skal være opptatt av hva som er viktig for mennesker i livene deres, mer enn sykdom og diagnoser. Det skal oppnevnes egne recoverykontakter i alle avdelinger, som skal bidra med å implementere recovery egen avdeling i samarbeid med avdelingsleder.

andreas

Seksjonsleder Andreas Lundiin, Seksjon psykisk helse or rus, ønsket velkommen og avsluttet. Han inspirerte til å ta i bruk recoveryveilederen!

marit-og-knut-tore

Professor Marit Borg og førsteamanuensis Knut Tore Sælør, begge Høgskolen Sørøst-Norge presenterte ulike prespektiver på recovery og begge to vektla betydningen av at det er bruker selv som er hovedsamarbeidspartner i dette arbeidet. Recovery er ikke et behandlingstilbud, det handler om å skape seg et liv som man opplever er bra. Brukerne skal være sjef i eget liv. Recovery har sitt utspring i bruker- og aktivistmiljøene.

Arbeidet med reovery er godt forankret i både nasjonale og lokale føringer.

pausesituasjoner

Det var stor aktivitet på seminaret, både gjennom refleksjoner rundt bordene og i pausene.

oda

Oda Høilund arbeider som erfaringskonsulent i psykisk helseteam i Bydel Gamle Oslo. Hun delte sine erfaringer som erfaringskonsulent med oss. Oda Høilund fremhevet betydningen av å arbeide for å motvirke stigma og av å møte brukerne med fleksibilitet. Hun vektla også å arbeide med å styrke brukerens sosiale kompetanse og sosiale relasjoner.Videre betydningen av å se det hele mennesket, og vektlegging av lokalmiljøet som arena. Livet leves i lokalmiljøet. Høilund er opptatt av å formidle håp, det kreves innsats, men  brukeren kan få et veldig godt liv. Oda Høilund anbefaler andre organisasjoner som planlegger å ansette erfaringskonsulenter å ansette flere , slik at man ikke blir alene i rollen som erfaringskonsulent.

bente-helle-torunn

Avdelingsleder Helle-Carine Breda og Torunn Viervoll, Mental Helse Asker og Bærum holdt begge inspirerende innlegg om hva er en recoveryorientert praksis er for dem og hva de selv i sin rolle kan bidra med i utviklingen av en recoveryorientert praksis. Videre presenterte fagutvikler og psykologspesialist Bente Engh Eggen resultater fra et pilotprosjekt i  riktig legemiddelbruk gjennomført i en psykisk helse bolig i Bærum kommune. Pilotprosjektet har vært en del av det nasjonale pasentsikkerhetsprogrammet.Se tidligere blogginnlegg om Læringsnettverk.

Lanserer recovery veileder for Bærum

Presentasjon -recoveryorienterte-praksiser

 

 

 

 

 

Avslutning av læringsnettverket i Akershus

Tredje samling i læringsnettverk i forbedringsarbeid med fokus på Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker Riktig legemiddelbruk og Forbygging av fall i sykehjem og hjemmetjenester ble avviklet 1.september. Forbedringsteam med 55 fagpersoner deltok fra kommuner i Akershus delte erfaringer fra eget arbeid og  planla videre arbeid.

fylkesmannen

Åpning ved Monica Gåsvatn  fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus(til høyre på bildet).

Lederne ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester  Kari Os og Berit Skjerve, oppsummerte erfaringer fra statusrapporter fra forbedringsteamene. Se presentasjon: Velkommen til læringsnettverk 3

Erfaringer fra pilotprosjektene, hvor tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten ble gjennomført i boliger for utviklingshemmede og psykisk helse og rus:

Bo- og omsorgstjenesten, Lørenskog kommune v/Naila Ilyas og Victoria Larssen :

forelesere Bot

Vi har lært utrolig mye – både fra samlingene, de andre deltakerne, og eget team. Vi har lært at det er stort behov for kunnskap om legemidler, og at tverrfaglig samarbeid er viktig og utrolig lærerikt. Særlig primærkontaktene er viktige! Filmen fra utviklingssenter for sykehjem om legemiddelgjennomganger er veiledened for arbeidet, og vil benyttes i opplæring av personalet. Vi har møtt utfordringer, og har mange oppgaver å jobbe videre med; blant annet med samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

Bjørnegaard psykososiale senter v/Bente Engh:

Bente psyk helse

Det ble gjennomført tverrfaglig legemiddelgjennomganger(LMG) hvor brukeren selv deltok i LMG-møtet. Det er utviklet en brosjyre med spørsmål om legemidler som brukerne benyttet til å stille spørsmål om sin legemiddelbehandling i møte med fastlegen.  Det ble åpnet opp «et rom» hvor man kunne ta opp spørsmål som var både store og små. En av brukerne spurte:  «Kan jeg spørre om hva som helst»? Det ble stilt flere spørmål om helsetilstand, og en av brukerne fikk for første gang høre om sin  diagnose. Vi fant at flere av diagnosene var satt for 20-30 år siden, og ikke alle var fulgt opp.

I legemiddelgjennomgangene ble det gjort flere forbedringer og noen brukere ble henvist til ny utredning. Vi opplevde også at fastlegen brukte farmasøyten som fagkonsulent i vurderingen. Det er stort behov for kunnskap om legemidler, virkning og bivirkning.  Forbedringsprosjektet er bare en begynnelse hos oss. Vi kommer til å jobbe videre, blant annet med samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene». Les mer i presentasjonen: Pilot prosjekt riktig legemiddelbruk Bærum kommune rus og psykisk helse

Avslutningsforedrag v/Kari Os: Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er lovpålagt – et krav til tjenestene og en rettighet for brukerne. Det er ikke noe vi kan velge bort – vi må finne den gode måten å gjøre det på slik at medvirkningen blir reell. Brukermedvirkning har en egenverdi og kan være en god tilnærming i arbeidet med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Reell brukermedvirkning tar brukeren på alvor og fremmer likeverdighet mellom bruker og helsearbeider når det tas beslutninger og valg. Får man til det, kan brukermedvirkning også ha en terapeutisk effekt. For virkelig å ta dette på alvor, er det viktig å se brukermedvirkning i lys av empati.

Som innledning til et kort gruppearbeid om brukermedvirkning, så vi filmen

Empathy: The Human Connection to Patient Care

Se presentasjon: brukermedvirkning

 

Kari Os

 

Posterprisen:

Teamene presenterte svært gode, inspirerende, beskrivende og kreative postere som alle var verdt en posterpris!

postere

Noen av posterne som ble presentert!

Teamet fra bo- og omsorgstjenesten i Lørenskog er fornøyde vinnere av posterprisen!20160901_153048

Deltakere nyter lunsjpause:

Team

Team fra Skedsmo

 

Team fra Skedsmo: «Læringsnettverket er et anker for oss for å kunne fortsette prosessen med forbedringsarbeidet. Vi vil gjerne være med på dette videre også! Noe av det aller viktigste er at vi har fått på plass indikasjoner bak legemidlene. Vi har fått øynene opp for at små tiltak betyr mye!»

Rolvsrudhjemmet

Team Rolvsrudhjemmet, Lørenskog

Fagdag før ferien 2016 er gjennomført

31.mai ble fagdag før ferien arrangert for 7. gang. Dagen er tilrettelagt for ansatte i kommunehelsetjenesten med fokus på formidling av kunnskapsbasert praksis i forhold til aktuelle kliniske problemstillinger formidlet av dyktige klinikere med bred erfaringskunnskap på sitt område. Forelesere kommer fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er flott mulighet for å treffe kollegaer fra andre kommuner, delta i fagdiskusjoner og dele erfaringer.

Dagen inneholdt to hovedforedrag og læringsstasjoner. Emnene var som følger:

 

 

Prosjekt “Kompetansebroen” – et samarbeid mellom kommuner, bydeler og Akershus Universitetssykehus

kompetansebroen heading

En god helsetjeneste er avhengig av at vi deler kompetanse både kommuner imellom,  og mellom kommuner og helseforetak. Vi har mye å dele – derfor bygger vi nå en “kompetansebro” mellom kommuner og sykehus i Ahus’ opptaksområde. Utviklingssentrene deltar i prosjektet som skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner/bydeler, utdanningsinstitusjoner og Akershus universitetssykehus.

 Listen over områder for kompetansedeling er lang, og deling er støttet av både forskning og lovverk. Delingen skal gjøres via en internettportal. En nettside som gir tilgang til viktige kurs og tiltak og som viser relevante nyheter.

Prosjektet har fått midler fra Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordning “Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd” som forvaltes av fylkesmennene. Ordningen har som hovedmål å stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet.

Fagforum for utdanning og kompetanse er styringsgruppe for prosjektet. Bydelene og noen av de kliniske miljøene ved sykehuset er også representert i styringsgruppen. Prosjektledelse er lagt til avdeling for kompetanse og utdanning ved Akershus universitetssykehus.

Første versjon av portalen lanseres desember 2016 og vil vise noen av mulighetene for kompetansedeling.

bilde 2bilde 1

26 mai gjennomførte prosjektet en stor workshop med over 50 dyktige fagfolk fra et bredt utvalg av praksisfeltet. Workshopen ga viktige innspill til broens innhold og struktur.

 

 

Klikk her for mer informasjon om “Kompetansebroen”som ble publisert 9.januar 2017

Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere

FullSizeRenderVeilederopplæring for praksisveiledere er utvidet med tre timers innføring i kunnskapsbasert praksis. Vi ønsker at veiledere får innsikt i metoder for hvordan de skal søke seg fram til den beste tilgjengelige kunnskapen og kritisk vurdere denne. Første kursdag var onsdag 20.april.

Ingrid Soltvedt og  Laila Kolsrud Bjerke, Bærum kommune  har utviklet kurset og underviste.

Deltakerne fra Asker og Bærum kommune fikk god innføring i hva kunnskapsbassert prakis er, og at dette er viktig kunnskap i veiledning av studenter i praksis, men også i det daglige arbeidet!

Ingrid underviser

Det var stor aktivitet med teori, dialog og gruppearbeid!

Gruppearbeid

Helsebiblioteket

Det ble jobbet med spørsmålsstilling og PICO, samt hvordan søke forskningsartikler, fagartikler og faglige retningslinjer på www.helsebiblioteket.no

Mer kunnskap og informasjon på www.kunnskapsbasertpraksis.no

Link til videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

 

.

 

Velkommen til “Fagdag før ferien” 31 mai 2016

Hver vår arrangerer Utviklingssentrene “Fagdag før ferien” i samarbeid med Akershus Universitetssykehus HF og Vestre Viken HF Bærum sykehus.

Dette en fagdag for ansatte i kommunehelsetjenesten med fokus på formidling av kunnskapsbasert praksis om aktuelle kliniske problemstillinger formidlet av dyktige klinikere med bred erfaringskunnskap på sitt område.

Dagen veksler mellom inspirerende foredrag i plenum og presentasjon av praksisnære problemstillinger på en rekke læringsstasjoner.

Plenumsforelesninger:

“Palliasjon for barn og unge” – Vigdis Ziener, seksjonsleder for avansert hjemmesykehus for barn, Oslo Universitetssykehus

“Alkohol, eldre og psykisk helse” – Jon Johnsen, overlege, dr med, Blakstad sykehus

 

Læringsstasjoner:

På læringsstasjonene er det korte presentasjoner av ulike kliniske temaer, presentert av erfarne klinikere:

 • Systematiske ABCDE observasjoner
 • Legemiddelgjennomganger
 • Sykepleie til barn
 • Hjertesvikt
 • Ernæring
 • Diabetes
 • Delir
 • Sår

Det er også mulighet for å besøke ulike stands i pausene:

 • Helsebiblioteket
 • Etikk
 • Pasientsikkerhet

Velkommen til en fagdag der du kan treffe kollegaer fra andre kommuner, delta i fagdiskusjoner og dele dine erfaringer med andre!

Thon hotel Oslofjord,  Sandviksveien 184, Sandvika

Tirsdag  31 mai 2015 –  kl 9.00-15.30

Registrering fra kl 8.30

Det er ingen kursavgift!

For informasjon om program og link til påmelding – klikk her