“Hva er viktig for deg nå?” Samtaler når livet går mot slutten

Fagdagen om palliasjon «Samtaler når livet går mot slutten» samlet 17. april rundt 150 fagfolk fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i det store auditoriet på Ahus. Fagdagen var et samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Palliativt senter på Ahus.

Fagdag auditoriet

Førsteamanuensis ved UiO Heidi Jerpeseths tema var pasienter med alvorlig KOLS – en glemt og sårbar pasientgruppe. Hun presenterte en studie om hvordan KOLS-pasienter blir inkludert i beslutningsprosessene, og vektla nødvendigheten av planlagte og systematiske samtaler med pasientene.

Forsker Lillian Lillemoen, ved Senter for medisinsk etikk, presenterte forskningsprosjektet om systematiske forhåndssamtaler i sykehjem. Her finner du mer om forberedende samtaler i sykehjem.

Fagdag SEM LL

Kathrine Brenne ved Palliativt senter presenterte NOU 2017:16  «På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende». NOU`en omfatter alle pasientgrupper. NOU’en foreslår bla pasienttilpassede forløp. Dette krever økt brukerinnvolvering blant annet med systematisk samtaler, samt økt kompetanse.

 

Prosjektet «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling” ble presentert av Kristin Skutle ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Skutle tok oss med på veien fra utvikling av kompetansepakke, til utprøving og nå til evaluering av læringsnettverket. Nytt læringsnettverk planlegges med oppstart senhøstes 2018.

KS HG

Heidi Garthe fra Sørum kommune delte sine erfaringer med å være teamleder i læringsnettverket. Fra å jobbe «på egen tue» i kommunen, er alle virksomheter nå i en ressursgruppe med nye rutiner sfelles for alle. Katrine Staats fra Enebakk kommune la fram sin vei fra å ha utarbeidet en palliasjonsperm til å implementere denne i alle virksomheter.

Fagdag deltagere tre

Pasientinvolvering og samvalg var temaet for innlegget til Arnstein Finseth ved UiO. Finseth vektla betydningen av å utforske pasientens perspektiv. Pasientens perspektiv skal være med inn i beslutningen. Videre må vi ha bevissthet rundt ståsted, vi må dele kunnskap, vurdere alternativer og la pasienten ta et informert valg.

Siri Steine ved Palliativt senter avrundet dagen med å snakke om etiske fallgruver.

Komite

 

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket deltok med utstilling på fagdagen, og her har du er lenke til Helsebibliotekets presentasjon:

Helsebiblioteket Fagdag Palliasjon

Her finner du lenker til presentasjonene:

Enebakk kommunes erfaringer med læringsnettverk, v Katrine Staats, kreftsykepleier, Enebakk kommune

NOU 2017 16 Palliasjon til alvorllig syke og døende, v Kathrine Brenne, fagutviklingssykepleier, Palliativt senter, Ahus

Læringsnettverk grunnleggende kompetanse i lindrende behandling, v Kristin Skutle, FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

Forhåndssamtaler i sykehjem, v Lillian Lillemoen, forsker, Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo

Pasientinvolvering og samvalg, v/Arnstein Finset, UiO

Advertisements

Invitasjon til læringsnettverk i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

For å reduserer pasientskader har Pasientsikkerhetsprogrammet utarbeidet kunnskapsbaserte tiltakspakker innen utvalgte innsatsområder i helse- og omsorgstjenesten. For å bidra i implementering av tiltakspakkene, gjennomfører Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(USHT) læringsnettverk for kommunene i Akershus

Hva er et læringsnettverk?

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak. Den enkelte kommune setter sammen et team som skal delta i læringsnettverket. I løpet av læringsnettverksperioden iverksetter teamet tiltak i egen virksomhet innenfor valgt innsatsområde, med støtte og veiledning fra USHT og ved gjensidig erfaringsutveksling mellom deltakende kommuner.

 Hvordan gjennomføres læringsnettverket?

Læringsnettverket strekker seg over 10 mnd.  I løpet av læringsnettverket gjennomføres 3 samlinger for deltakerne: 8+9 mai 2018, 23 oktober 2018, 6 mars 2019. Det må tilrettelegges for at teamet møtes før oppstart av læringsnettverket og for arbeid mellom samlingene. Teamene får oppfølging og veiledning fra USHT.

 Hva lærer vi i læringsnettverket?

I læringsnettverket lærer temaene hvordan de gjennom forbedringsarbeid kan implementere valgt pasientsikkerhetstiltak i egen virksomhet. Teamene lager fremdrifts- og implementeringsplan for arbeidet. Deltakerne får innsikt i metoder for å drive forbedringsarbeid og det legges vekt på erfaringsdeling mellom teamene på læringsnettverkssamlingene.

 Hvem deltar i læringsnettverk?

Kommunene kan melde på tverrfaglige forbedringsteam på fem til åtte personer. Et team skal bestå av fagpersoner som ivaretar det aktuelle fagområdet innenfor det pasientsikkerhetstiltaket kommunen skal implementere. Hele teamet deltar på alle de tre samlingene. USHT vil ta kontakt med den enkelte kommune som melder på et team for å veilede om sammensetningen av teamet

 Teamet består av:

Teamleder: Samler teamet til faste møter og er ansvarlig for fremdriften. Er teamets koordinator og ansvarlig for innlevering av status- og sluttrapport. Kontaktperson overfor USHT.

Måleansvarlig: Læres opp i bruk av databasen EXTRANET. Registrerer teamets resultater. Henter ut resultater og grafer.

Resten av teamet: Deltar i planlegging og gjennomføring av tiltak, utprøving og implementering.

Bruker/pårørenderepresentant: Teamene kan gjerne ha med en brukerrepresentant.

 Relevante innsatsområder og tiltakspakker for kommunene:

 Hvordan melde på team til læringsnettverk:

  1. Vurder innsatsområdene og velg hvilken tiltakspakke som skal implementeres. Les mer om innsatsområder og tiltakspakker her:

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

  1. Benytt påmeldingsskjema lenger ned i dette dokumentet
  2. Påmelding sendes usht@lorenskog.kommune.no innen 18 april
  3. USHT tar kontakt med alle kommuner som melder på forbedringsteam for å bidra til sammensetning av teamet og god forberedelse til læringsnettverket

For mer informasjon, kontakt:  usht@lorenskog.kommune.no

 Påmelding til læringsnettverk 2018-19

Påmelding sendes usht@lorenskog.kommune.no innen 18 april

Kommune  

 

Virksomhet/tjeneste  

 

Ansvarlig leder

 

 
Kontaktperson for påmeldingen

 

Navn  
Funksjon  
Mail  
Innsatsområde/tiltakspakke

 

 

 

Forbedringsteam:  
Teamrolle Navn Stilling/profesjon
Teamleder    
Måleansvarlig    
Teammedlem    
Teammedlem    
Teammedlem    
Teammedlem    
Teammedlem    
Teammedlem    
Brukerrepresentant    

 

Hva er bakgrunnen for valg av innsatsområde/ tiltakspakke?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har kommunen implementert andre tiltakspakker tidligere?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God kompetanse nødvendig for å skape gode levekår for utviklingshemmede

Mange utviklingshemmede er avhengig av gode tjenester for å kunne leve sitt liv i tråd med egne ønsker og verdier. Ansatte møter komplekse utfordringer som krever kompetanse både i direkte klinisk praksis og i arbeidet med fag- og kompetanseutvikling.

Mandag 29. januar møttes rundt 140 seminardeltagere til fagdag med tema “Kompetanse i tjenesten til psykisk utviklingshemmede”. Fagdagen er et samarbeid mellom utviklingssenteret i Akershus og utviklingssenteret i Oslo, og Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede (NAKU).

Bilde 4

 

Et viktig mål med dagen var å bidra til inspirasjon til systematisk fag- og kompetansebygging og erfaringsdeling.

Dagen startet med en presentasjon av utviklingssentrene og NAKU.

Bilde 1

Dosent Jon Løkke fra Høgskolen i Østfold holdt videre et glimrende foredrag om Systematisk målrettet tiltaksarbeid. Lenke til Løkkes presentasjon finner du lenger ned på denne siden.

Lenke til artikkel Sjekkliste ved målrettet tiltaksarbeid av Jon Løkke og Gunnar Salthe, Høgskolen i Østfold

Bilde 2

Siste del av dagen var satt av til  to parallellsesjoner,  den ene rettet seg mot ansatte med fag-og opplæringsansvar og den andre mot miljøpersonale. Temaer i sesjonene handlet bla om målrettet opplæring i miljøarbeid med eksempel fra Sørum kommune.

Bilde 3

Bydel Sagene i Oslo presenterte arbeid med miljørettet tiltaksarbeid og fagadministrativt system (FAS) og dokumentasjon. Filmen om Om utviklingshemming ble vist.

Lenker til dagens program og presentasjoner finner du her:

Progam dagskonferanse 29 januar 2018

Presentasjon USHT Oslo og Akershus v Kari Annette Os og Julie Wendelbo

Presentasjon av NAKU kunnskapsbank og kompetanseressurser v Cato Brunvand Ellingsen og Cato Berge

Sjekkliste ved målrettet tiltaksarbeid v dosent Jon Løkke Høgskolen i Østfold

Presentasjon Bydel Sagene v Øystein Marrable

Kurs i målrettet miljøarbeid Sørum kommune v Thore Ottershagen og Hildur Valdimarsdottir

 

Den 5. erfaringskonferansen i kunnskapsbasert praksis: Kunnskapsbasert praksis og innovasjon

Nettverk for kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus inviterte til erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis torsdag 9. november 2017. Seminaret var for personer som er opptatt av kunnskapsbasert praksis innen pasientbehandling, fagutvikling, ledelse, undervisning og forskning. Dagen ble ledet av tidligere leder av nettverk for kunnskapsbasert praksis og høgskolelektor Gro Røkholt.

Musiker Håkon Kornstad åpnet seminaret med saksofon i improvisert samspill med elektronikk, etterfulgt av  opera og musikk fra en “flutonett”; en tverrfløyte påmontert klarinettmunnstykke. En kreativ og innovativ start på seminaret!

Dekan Gro Jamtvedt, HiOA, åpnet konferansen.  Innovasjonssjef Kjetil Storvik fra Helse Sør-Øst delte hvordan de arbeider med innovasjon, mens Une Tangen fra KS snakket om tjenesteinnovasjon i kommunehelsetjenesten og hvorfor vi ikke bare kan fortsette å gjøre mer av det vi allerede gjør.

Kathrine Myhre fra Norway Health Tech presenterte “Jeg skulle ønske jeg hadde metodikken” – som er et resultat av samarbeid med Geriatrisk ressurssenter og Almas hus i Oslo. Forskningsbibliotekar Irene Wiik Langengen fra Helsebiblioteket delte nyheter på http://www.helsebiblioteket.no.  Viktig nytt er at kunnskapsbasertpraksis.no nå er lagt inn i  Helsebiblioteket. Dere finner siden under “emner”. Her ligger også et gratis e-læringskurs. Kurset er utviklet for leger i spesialisering, men er åpent tilgjengelig og kan benyttes av alle.

Kevin Ivanowitz fortalte om hvordan de på Lovisenberg sykehus jobbet kunnskapsbasert for å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern, mens Linn Marie Dejgaard fra Sunnaas viste hvordan de brukte kunnskapsapp og simuleringsbasert spill for å heve kompetansen på fall blant ansatte. Heidi Holmen fra HiOA snakket om mobil-apper for egenbehandling av diabetes og belyste hvor lite evidensbasert kunnskap som faktisk finnes på dette området.

Anne Katrine Kvelle fra Larvik kommune fortalte om hvordan de jobbet med kommunale tjenester på innbyggernes premisser gjennom tjenesteshop, mens Torunn Erichsen fra HiOA delte noen nøkkelfaktorer for hvordan vi kan lykkes med KBP og studenters læring. Avslutningsvis snakket Cecilie Varsi fra Senter for brukermedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus om hvordan vi kan lykkes med implementering av ny teknologi.

I pausene var det mulighet til å mingle og kikke på postere.  I år var det deltakerne selv som stod for kåring av årets poster. Kåringen ble gjennomført med en innovativ vri, ved å bruke http://www.menti.no som avstemmingssystem.

Flest stemmer fikk posteren “Hjemmebehandling av pasienter med langvarig intravenøs antibiotika behandling via digital infusjonspumpe” fra Sørlandet sykehus HF i Kristiansand. Premien er på kr 4000,-  og skal benyttes til en faglig relevant aktivitet.

Nevnes må også posteren “Implementering av kunnskapsbasert praksis i et tverrfaglig miljø for å kvalitetssikre rehabiliteringstilbudet” fra St. Olavs Hospital i Trondheim med sin innovative presentasjon.

Presentasjonene fra seminaret finner du her:

2 Hvordan drives innovasjonsarbeid i helse Sør – Øst

3 Tjenesteinnovasjon i kommunehelsetjenesten

4 Skulle ønske jeg hadde – metodikken

5 Siste nytt fra helsebiblioteket

6 Lovisenbergprosjektet Jobb kunnskapsbasert for å redusere bruk av tvang

7 Kompetansepakke i fallforebygging Bruk av kunnskapsapp og simuleringsbasert spill

9 Tjenesteshop – kommunale tjenester på innbyggernes premisser

10 KBP og studenters læring- noen nøkkelfaktorer for å lykkes

11 Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi

IMG_8802

Takk til alle som bidro til en inspirerende konferanse!

 

 

 

Introduksjonsseminar om Velferdsteknologiens ABC

27. og 28. september arrangerte USHT Akershus et innholdsrikt introduksjonsseminar for «Velferdsteknologiens ABC» for kommunene i Akershus.


Målet med seminaret var å gi ansatte som skal ha ansvar for å gjennomføre opplæringspakken i egen kommune innsikt og kompetanse i pakkes ulike deler, samt kunnskap om hvordan opplæringen kan gjennomføres. Gjennom seminaret fikk deltakerne både en oversikt over innholdet i ABC`en, et lite dypdykk i de ulike emnene og erfaringer fra hvordan andre kommuner har gjennomført opplæringen. Over 100 ansatte fra 14 kommuner deltok på de to dagene.

Under finner du foredragene som ble holdt på seminaret:

Andre ressurser:

 

Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling

Alle kommuner skal yte et grunnleggende tilbud innen lindrende behandling til alvorlig syke og døende pasienter. Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling er en forutsetning for at helsepersonell skal fylle sine roller og ansvarsoppgaver for å ivareta pasientene på en god måte.

Utviklingssenteret er innvilget midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til et samarbeidsprosjekt for å utvikle en tiltakspakke som skal bidra til god grunnleggende kompetanse i lindrende behandling i kommunene i Akershus.

Det er utviklet en kompetansepakke i grunnleggende lindrende behandling for helse- og omsorgspersonell i kommunene. Kompetansepakken gjelder for alt helsepersonell, er uavhengig av diagnose og består av 5 hovedtemaer: 1. Kommunikasjon og etikk, 2. Kartlegging og symptomlindring, 3.Terminal pleie, 4.Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte, 5. Pårørende.

Hele kompetansepakken finner du tilgjengelig på Kompetansebroen

Lindrende på Kometansebroen

Prosjektet har hatt som mål å prøve ut kompetansepakken for utvalgte kommuner i Akershus. Og våren 2017 inviterte utviklingssenteret til pilotering av læringsnettverk for ressurspersoner i kommunene i Akershus. Gjennom læringsnettverket prøves kompetansepakken ut, og målet er å spre og implementere denne på et senere tidspunkt.

Første læringsnettverkssamling ble gjennomført i midten av januar 2017 med 38 deltagere fra 8 kommuner i Akershus. Fjerde og siste samling ble avholdt i midten av juni.

Lindrende collage

Fra første læringsnettverkssamling

Målet med læringsnettverket har vært å få innsikt og kompetanse i fagspesifikke områder innen lindrende behandling, få innsikt i pedagogiske metoder, utvikle opplærings tiltak i lindrende behandling i egen kommune og dele erfaringer med andre.

En teamleder fra hver kommune har fått opplæring og veiledning i coaching som virkemiddel i implementeringen, og teamene har arbeidet med egne mål og tiltak for kompetanseutvikling i egen kommune/virksomhet.

Coaching

Teamledere på coaching

På læringsnettverkene er det blant annet jobbet med temaer som forbedringsarbeid, innføring av coaching som metode, arbeid med kompetansepakken i Grunnleggende lindrende behandling. I tillegg er det arbeidet med ulike faglige temaer.

Deltagerne har vist stort engasjement og høy fagkompetanse gjennom arbeidet i læringsnettverket. Vi håper deltagernes kompetanse blir etterspurt, og at kompetansen kommer mange ansatte til gode i avdelingen/virksomheten.

Siste læringsnettverkssamling ble gjennomført 19. juni med interessante forelesninger av blant annet professor emeritus Liv Wergeland Sørbye, professor Sidsel Tveiten og sykehusprest Erik Mathisen. Enebakk kommune v/Katrine Staats og Hege Scott presenterte palliasjonsmappen som de har utvikle for helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Læringsnttverk

 Professor emeritus Liv Wergeland Sørbye, professor Sidsel Tveiten, enhetsleder Hege Scott, kreftsykepleier Katrin Staats

Nedenfor finner dere alle presentasjonene fra læringsnettverkssamlingene

“Om Kompetansepakken” Kristin Skutle og Hege Berntzen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

“God kompetanse god kvalitet” Kari Os, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

“Pårørende til alvorlig syke – ofte en sliten ressurs?” Reidun Hov, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedemark

“Når er pasienten terminal” Lise Strand, Hospice Lovisenberg

“Ritualisering ved dødsfall” Erik Mathisen, Akershus universitetssykehus

“Palliasjonsmappe. Et oppslagsverk for ansatte i Helse og omsorg” Katrine Staats og Hege Scott, Enebakk kommune

“Hjem eller institusjon – hvordan ivareta den døendes ønske?” Liv Wergeland Sørbye, VID vitenskapelige høgskole

“Coaching og helsecoaching” Sidsel Tveiten, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

 

 

 

 

Temamøte i nettverket for kunnskapsbasert praksis – “Idealer og realiteter i arbeidet med kunnskapsbaserte fagprosedyrer”

30. mai arrangerte Nettverk for kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus temamøte hvor utfordringer med utvikling og implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer sett fra kommune- og spesialisthelsetjenestens ståsted ble belyst. Hvordan dette arbeidet kan utvikles videre var også et sentralt spørsmål.

Leder for nettverket, Kristin Skutle ønsket velkommen.  Karin Borgen fra Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet presenterte «Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i spesialisthelsetjenesten – omfang, organisering og metodikk» og ga oss et godt innblikk i historikk og status for arbeidet med fagprosedyrer for spesialisthelsetjenesten. Fra arbeidet startet for syv år siden er det produsert 166 fagprosedyrer for spesialisthelsetjenesten og 85 prosedyrer er under utvikling. Fagprosedyrene finnes på http://www.fagprosedyrer.no.

5

Kari Annette Os fra USHT Akershus presenterte «Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten – omfang, organisering og metodikk» og snakket om hvor viktig det var å ta inn over seg at kommune strukturen er annerledes enn i spesialisthelsetjenesten og hva som må til for å få til en endring i praksis.

7

«Idealer og realiteter i arbeidet med kunnskapsbaserte prosedyrer på sykehjem» ble presentert av Turid Mood, institusjonssjef på Økernhjemmet i Oslo kommune. Turid ledes oss gjennom hvordan og hva hun som leder vurderte og tok stilling til når hun fikk forespørsel om å avse ressurser til arbeide med kunnskapsbaserte prosedyrer. Samtidig belyste hun betydningen av å arbeide strukturert og systematisk over tid.

8

Hege Underdal fra Helsebiblioteket presenterte «Helsebiblioteket som delingsplattform – nå og fremover». Betydningen av å ha en nasjonal og nøytral delingsplattform for fagprosedyrer kom tydelig frem i hennes innlegg.

9

Dagen ble avsluttet med en plenumsdebatt, ledet av Brynjar Fure ved Folkehelseinstituttet, hvor temaet “Hvorfor produseres det ikke flere fagprosedyrer” ble diskutert.

10

 

Presentasjoner fra temamøtet finner dere her:

“Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i spesialisthelsetjenesten – omfang, organisering og metodikk” Karin Borgen, Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet 

“Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten- omfang, organisering og metodikk” Kari Os, FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

Idealer og realiteter i arbeidet med kunnskapsbaserte prosedyrer i sykehjem” Turid Mood, insitutsjonssjef, Økernhjemmet, Oslo kommune

“Helsebiblioteket.no som delingsplattform nå og fremover” Hege Underdal, redaksjonssjef, Helsebiblioteket