Om USHT

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen ”Undervisningssykehjem” som startet i 1999.

Visjon for satsingen: Utvikling gjennom kunnskap.

I hvert fylke har vi to utviklingssentre; ett utviklingssenter for sykehjem og ett utviklingssenter for hjemmetjenester.

Hovedmål:
•Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Delmål:
•Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonale definerte satsingsområder
•Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
•Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
•Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Hensikten med satsingen
•Å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat.
•Å understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring – ved å gi økonomisk tilskudd til to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke.
•Å stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i fylket og nasjonalt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s