Author Archives: ushtakershus

Ny giv for utviklingssentrene

Fra 1. januar 2017 vil det være ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(USHT) i hvert fylke for å bidra til bærekraftige og robuste fagmiljø. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren.  I Akershus fylke er Lørenskog kommune tildelt rollen som vertskommune for USHT.

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus(UHT), Bærum kommune avvikles 31.12.2016. Utviklingssentrets oppgaver overføres til USHT Akershus.

UHT ønsker Lørenskog lykke til med arbeidet som USHT og vi er trygge på at oppgavene vil bli ivaretatt på en god måte.

I forbindelse med avviklingen av UHT har vi laget en presentasjon som viser noen av satsningene og historien til UHT. Presentasjonen: https://www.youtube.com/watch?v=cbhWMb_Lbn8

Vi takker alle våre samarbeidspartnere og anbefaler at dette samarbeidet videreføres i nytt USHT. _21a3619sFra venstre: Kari Kongshavn, Berit Skjerve, Inger Andresen, Kristin Skutle

UHT ønsker alle riktig god jul og godt nyttår!

Advertisements

SAMHANDLINGSARENA

En arena for samhandling, samarbeid, erfarings-og kompetanseutveksling for å bedre forståelsen for hverandres funksjon som ledere på sykehuset og i kommunen.

Ledere og fagpersoner fra Bærum sykehus, helse- og omsorg i Asker og Bærum kommuner møttes i gamle aula på Blakstad sykehus den 8. desember fra 11.30 – 15.00.

Kommunikasjon og hverdagsrehablitering var tema. Samtalen gikk lett rundt bordene både i lunsjen og i pausene. Det var stor interesse for temaene, og tilbakemedlingene var gode. Det er nyttig å møtes og bli bedre kjent!

forsamling-1

stian-og-kjersti

Stian Rugsveen Engen tjenesteleder Bærum kommune og Kjersti Vanberg fagsjef Bærum sykehus ønsket velkommen og innledet til tema for dagen.

“Klinisk kommunikasjon – 4 gode vaner” på Bærum sykehus. Strategisk satsing på kommunikasjon som verktøy for ansatte. Kommunikasjon med pasientene,intern- og ekstern kommunikasjon skal understøtte alle andre fagområder, samhandling og gode pasientfor løp. Kjersti Vanberg presenterte prosjektet: kommunikasjon-samhandlingsarena

poster-1

sigrun

Sigrid Rød, overlege medinsk avdeling, Bærum sykehus, er en del av instruktørene i instruktørgruppen ved sykehuset som er ansvarlig for den tverrfaglige opplæringen. Hun presenterte de fire gode vaner og kursopplegget med gode case fra hverdagen! Les mer i hennes presentasjon.kommunikasjon-baerum-sykehus

Asker og Bærum kommune satser på hverdagsrehablitering og hverdagsaktivitet. Målet er  at både ansatte og brukere skifter fra hjelpekultur til mestringskultur! Hvordan legge til rette for at brukerne kan klare mer selv og delta i det som er viktig for dem? Det handler om livskvalitet!

team-fra-asker

Stine Skare-Eriksen til høyre på bildet sammen med hverdagsrehabiliteringsteamet i Asker kommune.

Stine-Skare Eriksen presenterte Asker kommunes satsning på hverdagsrehablitering i hjemmetjensten. Hjemmetrenere hjelper brukerne til å gjennomføre treningsprogrammet sitt. De viste en film med en pasient i hjemmetjensten som ble rehablitert til å mestre hverdagen igjen etter funksjonsfall. Hun var svært fornøyd! Presentasjonen: asker-hverdagsrehabilitering

bruker-1

Hverdagsrehabiliteringsteam i Rykkinn distrikt Bærum kommune ved Milena Rovcanin og Gunvor Rud, presenterte metoder og tiltak de benytter i sitt arbeid sammen med Arne Vagstein, 94 år. Han fortalte om sin rehabilitering og trening for å mestre hverdagen. Han trodde det var umulig å rehabilitere en så gammel mann, men etter aktivt treningsopplegg og samarbeid med teamet mestrer han hverdagen både hjemme og ute på tur!

Han ga oss et innblikk i sine oppvekstvilkår i Oslo og påpekte at vi har et godt velferdssamfunn i dag og var takknemlig for hjelpen han hadde fått til en bedre livskvalitet!intervju

evelyn-1

Evelyn Jakobsen, distriktsleder Rykkinn distrikt,  fokuserte på lederrollen i utviklingsarbeid, både teori og erfaringer med implementering av utviklingsarbeid i distriktet.Presentasjon: presentasjon-leder-ledelse

img_4049

Arbeidsgruppen for Samhandlingsarena takker for oppmøtet og ønsker velkommen til nye møter i 2017!

 

 

 

Simulering er god trening!

Instruktører i proACT fra Bærum kommune trente på observasjonskompetanse – ABCDE -F, kommunikasjon (ISBAR) og instruktørrollen ved Ferdighets og simuleringsavdelingen,  Høgskolen i Oslo og Akershus. Fire instruktører forberedte samlingen sammen med Helene Opheim ved avdelingen.

Instruktørene holder kurs i proACT for ansatte i sykehjem og hjemmetjenester og bidrar til å forbedre observasjonskompetansen i tjenesten. Kurset består av teori og casetrening. Les om kompetansekonseptet proACT.

Pasientene var sengeliggende avanserte dukker med respirasjon, puls og blodtrykk innstilt etter tilstand. Fire grupper trente på pasientcase med kols og dehydrering.Alt nødvendig utstyr til treningen var tilgjengelig.

Forberedelse til simulering ved Helene Opheim.

Fasilitatorene styrte pasientene og kommuniserte med instruktørene fra “kontrollrommet”!

En av gruppene i aksjon!

Det ble målt respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk og gjennomført flere prosedyrer. Alle pasientene fikk god behandling!!

filmopptak

Film ble benyttet i debriefing, en nyttig men uvant metode!

Instruktørene var svært fornøyde og hadde stort utbytte av treningen. Det var nyttig å trene med dukkene hvor man kunne benytte utstyr til å gjennomføre alle nødvendige observasjoner og prosedyrer. Dette er mer avansert enn det som er tilgjengelig i kommunen så det er godt å ha gode samarbeidspartnere med muligheter for simulering!

Avslutning av læringsnettverket i Akershus

Tredje samling i læringsnettverk i forbedringsarbeid med fokus på Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker Riktig legemiddelbruk og Forbygging av fall i sykehjem og hjemmetjenester ble avviklet 1.september. Forbedringsteam med 55 fagpersoner deltok fra kommuner i Akershus delte erfaringer fra eget arbeid og  planla videre arbeid.

fylkesmannen

Åpning ved Monica Gåsvatn  fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus(til høyre på bildet).

Lederne ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester  Kari Os og Berit Skjerve, oppsummerte erfaringer fra statusrapporter fra forbedringsteamene. Se presentasjon: Velkommen til læringsnettverk 3

Erfaringer fra pilotprosjektene, hvor tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten ble gjennomført i boliger for utviklingshemmede og psykisk helse og rus:

Bo- og omsorgstjenesten, Lørenskog kommune v/Naila Ilyas og Victoria Larssen :

forelesere Bot

Vi har lært utrolig mye – både fra samlingene, de andre deltakerne, og eget team. Vi har lært at det er stort behov for kunnskap om legemidler, og at tverrfaglig samarbeid er viktig og utrolig lærerikt. Særlig primærkontaktene er viktige! Filmen fra utviklingssenter for sykehjem om legemiddelgjennomganger er veiledened for arbeidet, og vil benyttes i opplæring av personalet. Vi har møtt utfordringer, og har mange oppgaver å jobbe videre med; blant annet med samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

Bjørnegaard psykososiale senter v/Bente Engh:

Bente psyk helse

Det ble gjennomført tverrfaglig legemiddelgjennomganger(LMG) hvor brukeren selv deltok i LMG-møtet. Det er utviklet en brosjyre med spørsmål om legemidler som brukerne benyttet til å stille spørsmål om sin legemiddelbehandling i møte med fastlegen.  Det ble åpnet opp «et rom» hvor man kunne ta opp spørsmål som var både store og små. En av brukerne spurte:  «Kan jeg spørre om hva som helst»? Det ble stilt flere spørmål om helsetilstand, og en av brukerne fikk for første gang høre om sin  diagnose. Vi fant at flere av diagnosene var satt for 20-30 år siden, og ikke alle var fulgt opp.

I legemiddelgjennomgangene ble det gjort flere forbedringer og noen brukere ble henvist til ny utredning. Vi opplevde også at fastlegen brukte farmasøyten som fagkonsulent i vurderingen. Det er stort behov for kunnskap om legemidler, virkning og bivirkning.  Forbedringsprosjektet er bare en begynnelse hos oss. Vi kommer til å jobbe videre, blant annet med samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene». Les mer i presentasjonen: Pilot prosjekt riktig legemiddelbruk Bærum kommune rus og psykisk helse

Avslutningsforedrag v/Kari Os: Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er lovpålagt – et krav til tjenestene og en rettighet for brukerne. Det er ikke noe vi kan velge bort – vi må finne den gode måten å gjøre det på slik at medvirkningen blir reell. Brukermedvirkning har en egenverdi og kan være en god tilnærming i arbeidet med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Reell brukermedvirkning tar brukeren på alvor og fremmer likeverdighet mellom bruker og helsearbeider når det tas beslutninger og valg. Får man til det, kan brukermedvirkning også ha en terapeutisk effekt. For virkelig å ta dette på alvor, er det viktig å se brukermedvirkning i lys av empati.

Som innledning til et kort gruppearbeid om brukermedvirkning, så vi filmen

Empathy: The Human Connection to Patient Care

Se presentasjon: brukermedvirkning

 

Kari Os

 

Posterprisen:

Teamene presenterte svært gode, inspirerende, beskrivende og kreative postere som alle var verdt en posterpris!

postere

Noen av posterne som ble presentert!

Teamet fra bo- og omsorgstjenesten i Lørenskog er fornøyde vinnere av posterprisen!20160901_153048

Deltakere nyter lunsjpause:

Team

Team fra Skedsmo

 

Team fra Skedsmo: «Læringsnettverket er et anker for oss for å kunne fortsette prosessen med forbedringsarbeidet. Vi vil gjerne være med på dette videre også! Noe av det aller viktigste er at vi har fått på plass indikasjoner bak legemidlene. Vi har fått øynene opp for at små tiltak betyr mye!»

Rolvsrudhjemmet

Team Rolvsrudhjemmet, Lørenskog

Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere

FullSizeRenderVeilederopplæring for praksisveiledere er utvidet med tre timers innføring i kunnskapsbasert praksis. Vi ønsker at veiledere får innsikt i metoder for hvordan de skal søke seg fram til den beste tilgjengelige kunnskapen og kritisk vurdere denne. Første kursdag var onsdag 20.april.

Ingrid Soltvedt og  Laila Kolsrud Bjerke, Bærum kommune  har utviklet kurset og underviste.

Deltakerne fra Asker og Bærum kommune fikk god innføring i hva kunnskapsbassert prakis er, og at dette er viktig kunnskap i veiledning av studenter i praksis, men også i det daglige arbeidet!

Ingrid underviser

Det var stor aktivitet med teori, dialog og gruppearbeid!

Gruppearbeid

Helsebiblioteket

Det ble jobbet med spørsmålsstilling og PICO, samt hvordan søke forskningsartikler, fagartikler og faglige retningslinjer på www.helsebiblioteket.no

Mer kunnskap og informasjon på www.kunnskapsbasertpraksis.no

Link til videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

 

.

 

Cafè seminar i Bærum kommune

Bilde1Tema: Samarbeid på tvers til brukers beste

Cafè seminar er en årlig møteplass for studenter, veiledere i praksis, ledere, og høgskoleansatte!

Torsdag 14.april var 60 deltakere samlet på Solbakken bo og behandling. Flere innledet til temaet etterfulgt av arbeid i grupper med case fra praksis og temaer til samarbeidsprosjekter. Lunsj og kaffepause med croisanter ble servert!

IMG_3180 1Grethe Syrdal, seksjonsleder Helse og sosial, ønsket  velkommen og formidlet at Cafe’seminar med fransk vri er et godt utganspunkt for samarbeid om dagens tema. Hun understreket at Bærum kommune arbeider for en tverrfaglig tjeneste. Lytt til pasientene og brukerne som er opptatt av “flyt” i tjenesten og ikke hvilken yrkesgruppe som kommer til enhver tid!

IMG_3181 2Pia Khristensen og Truls Endresen fra Kirkegårdsveien  bolig delte sine erfaringer med samarbeid både flerfaglig og tverrfaglig på sin arbeidsplass. De arbeider med å spille hverandre gode, og samarbeider med beboerne om deres ønkser og behov. Etisk refleksjon benyttes som metode og bidrar til gode faglige refleksjoner!

IMG_31841

Gunvor Ruud, ergoterapeut i Rehabliteringsteam jobber med hverdagsrehablitering hvor det er fokus på tverrfaglig samarbeid med bruker i sentrum. Pesentasjon:Tverrfaglig samarbeid

IMG_31851  Lilian Raakjær , avansert geriatrisk sykepleier, delte sin erfaring med arbeidet i Hukommelsesteam i Bekkestua distrikt. Dette arbeidet involverer mange samarbeidspartnere fra lege til frivillig middagsvenn og nært samarbeid med bruker og pårørende! Presentasjon: Samarbeid på tvers til brukers beste image solrun

Dorthe Nordenberg, Høgskolen i Oslo og Akershus(øverst til høyre), har lang erfaring med tverrfaglig samarbeid. Både utdanningene og praksis må samarbeide om å utvikle dette. Hun viste flere modeller for praksisstudier som kan benyttes! Presentasjon: Tverrprofesjonell samhandling

Solrunn Fjalsett, Høyskolen Diakonova, er foreleser på kurs for veiledere i praksis i Bærum kommune. Kurset er tverrfaglig og bidrar til at veilederne blir kjent med hverandres ståsted og lærer av hverandre! image (3)

Det var stor aktivitet, gode croissanter og godt samarbeid mellom veiledere, studenter, ledere og høgskoleansatte! Vi gleder oss til neste år!

Konferanse om erfaringskunnskap og implementering av KBP

Torsdag 31. mars 2016 ble den fjerde erfaringskonferansen om kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Konferansen arrangeres av Regionalt nettverk om kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus. Konferansen hadde fokus på erfaringskunnskap og implementering og mange spennende forelesninger stod på agendaen.

DSC08416

Konferansen ble åpnet med et kulturellt innslag av gitarist Knut Reiersrud. Gjennom vårlig toner fremførte han blant annet Alf Prøysen sin kjente melodi “Lille måltrost”. Videre overtok dekan Gro Jamtvedt stafettpinnen og ønsket alle velkommen til dagens konferanse.

Gjennom dagen fikk de 250 deltakerne høre om både hvorfor vi gjør som vi gjør i helsevesenet, hva som fører til at vi tar i bruk ny forskning og mange erfaringer fra implementering av kunnskapsbasert praksis i ulike deler av helse- og omsorgstjenesten ble delt.

Professor Erik Fosse fra Oslo universitetssykehus et interessant fordrag om historie, tradisjon og erfaring i helsetjenesten og bidro med forståelse av hva som ligger bak endringer som skjer i dagens helsevesen. Etterfulgt av han, snakket Geir Kirkebøen om hvorfor klinisk skjønn ofte ikke blir bedre med erfaring. Geir presenterte oss for “det fjerde slaget”av vår selvfølelse; at våre faglige skjønnsmessige beslutninger utkonkurreres av enkle linære modeller. På forståelig vis forklarte han hvorfor klinisk skjønn ikke blir bedre med erfaring, mens vi kan stole på intuisjon når det finnes gode tegn å basere intuisjonen på. Birgitta Bernspång, professor ved Umeå universitet, snakket om å systematisere kliniske erfaringer.

Videre var fokuset i konferansen på erfaringer fra praksis. Pleie- og omsorgsleder Heinz Diehl fra Fejde kommune, fortalte hvordan kommunene hadde arbeidet mot en mer kunnskapsbasert praksis. Kommune sendte for eksempel alle sine sykepleiere på etterutdanning  i KPB, men siden kommunen er en av Norges miste, har de bare 4 sykepleiere ansatt. Til tross for kommunens størrelse kunne Heinz fortelle om utfordringer i prosjektet ved at gruppen skulle lære seg en ny metode, lese forskningsartikler på engelsk og samtidig forstå statistikk – utfordringer vi alle kan kjenne oss igjen i.

Jonny Kongerud fra OUS engasjerte hele salen da han med et humoristisk perspektiv fortalte hvordan de jobbet med å implementere kunnskapsbasert praksis og han hadde gått til innkjøp av mini-ipad`er til legene så de skulle ha tilgjengelige hjelpemidler for å kunne gjennomføre litteratursøk. Avslutningsvis forslo han også å bytte ut lørdagsfilmen med kritisk vurdering.

3. JohhnyKongerud

Heidi Hesselberg og Ingrid Soltvedt fra Bærum kommune delte sine erfaringer med å kunnskapsbasert praksis som de hadde fått tilretteleggingstilskudd fra NAV til å gjennomføre. Deres tips var å velge problemstillinger som er relevante og dagsaktuelle for de ansatte siden det gjør metoden interessant. Avslutningsvis snakket Signe Flottorp fra folkehelseinstituttet om hvorfor ny forskning ikke tas i bruk i helsevesenet. Hun belyste flere grunner, i tillegg til hvilke tiltak som faktisk fungerer; praksisbesøk, påminnelser, beslutningsstøtte, lokale opinionsledere og skreddesydde tiltak.

6. Lunsj1

Alle deltakerne var invitert til å sende inn abstrakt til poster i forkant av presentasjonen. Flere postere var kommet inn og pausene i konferansen ble blant annet benyttet til posterutstillingen. Vinneren av posteren ble “Barnemishandling – fagprosedyrer for helsepersonell”.

IMG_2578

Bente Stori, Anne Katrine Fortes og Karianne Haugen Jørstad fra bydel Alna i Oslo kommune syns konferansen var interessant med spennende forelesninger.

Presentasjoner fra konferansen: