Author Archives: kskutle

Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling

Alle kommuner skal yte et grunnleggende tilbud innen lindrende behandling til alvorlig syke og døende pasienter. Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling er en forutsetning for at helsepersonell skal fylle sine roller og ansvarsoppgaver for å ivareta pasientene på en god måte.

Utviklingssenteret er innvilget midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til et samarbeidsprosjekt for å utvikle en tiltakspakke som skal bidra til god grunnleggende kompetanse i lindrende behandling i kommunene i Akershus.

Det er utviklet en kompetansepakke i grunnleggende lindrende behandling for helse- og omsorgspersonell i kommunene. Kompetansepakken gjelder for alt helsepersonell, er uavhengig av diagnose og består av 5 hovedtemaer: 1. Kommunikasjon og etikk, 2. Kartlegging og symptomlindring, 3.Terminal pleie, 4.Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte, 5. Pårørende.

Hele kompetansepakken finner du tilgjengelig på Kompetansebroen

Lindrende på Kometansebroen

Prosjektet har hatt som mål å prøve ut kompetansepakken for utvalgte kommuner i Akershus. Og våren 2017 inviterte utviklingssenteret til pilotering av læringsnettverk for ressurspersoner i kommunene i Akershus. Gjennom læringsnettverket prøves kompetansepakken ut, og målet er å spre og implementere denne på et senere tidspunkt.

Første læringsnettverkssamling ble gjennomført i midten av januar 2017 med 38 deltagere fra 8 kommuner i Akershus. Fjerde og siste samling ble avholdt i midten av juni.

Lindrende collage

Fra første læringsnettverkssamling

Målet med læringsnettverket har vært å få innsikt og kompetanse i fagspesifikke områder innen lindrende behandling, få innsikt i pedagogiske metoder, utvikle opplærings tiltak i lindrende behandling i egen kommune og dele erfaringer med andre.

En teamleder fra hver kommune har fått opplæring og veiledning i coaching som virkemiddel i implementeringen, og teamene har arbeidet med egne mål og tiltak for kompetanseutvikling i egen kommune/virksomhet.

Coaching

Teamledere på coaching

På læringsnettverkene er det blant annet jobbet med temaer som forbedringsarbeid, innføring av coaching som metode, arbeid med kompetansepakken i Grunnleggende lindrende behandling. I tillegg er det arbeidet med ulike faglige temaer.

Deltagerne har vist stort engasjement og høy fagkompetanse gjennom arbeidet i læringsnettverket. Vi håper deltagernes kompetanse blir etterspurt, og at kompetansen kommer mange ansatte til gode i avdelingen/virksomheten.

Siste læringsnettverkssamling ble gjennomført 19. juni med interessante forelesninger av blant annet professor emeritus Liv Wergeland Sørbye, professor Sidsel Tveiten og sykehusprest Erik Mathisen. Enebakk kommune v/Katrine Staats og Hege Scott presenterte palliasjonsmappen som de har utvikle for helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Læringsnttverk

 Professor emeritus Liv Wergeland Sørbye, professor Sidsel Tveiten, enhetsleder Hege Scott, kreftsykepleier Katrin Staats

Nedenfor finner dere alle presentasjonene fra læringsnettverkssamlingene

“Om Kompetansepakken” Kristin Skutle og Hege Berntzen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

“God kompetanse god kvalitet” Kari Os, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

“Pårørende til alvorlig syke – ofte en sliten ressurs?” Reidun Hov, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedemark

“Når er pasienten terminal” Lise Strand, Hospice Lovisenberg

“Ritualisering ved dødsfall” Erik Mathisen, Akershus universitetssykehus

“Palliasjonsmappe. Et oppslagsverk for ansatte i Helse og omsorg” Katrine Staats og Hege Scott, Enebakk kommune

“Hjem eller institusjon – hvordan ivareta den døendes ønske?” Liv Wergeland Sørbye, VID vitenskapelige høgskole

“Coaching og helsecoaching” Sidsel Tveiten, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Endringsledelse og tjenesteutvikling i psykisk helse- og rustjenester

Fylkesmannens dialogseminar for ledere, fagledere og brukerrepresentante innen psykisk helse og rus i Akershus ble arrangert 20. oktober på Thon Hotell på Lillestrøm. Et spennende og viktig tema var på dagsorden: endringsledelse og tjenesteutvikling.

Avdelinsgsleder  og psykologspesialist Birgit Valla ved Stangehjelpa i Stange kommune innledet dagen med et inspirerende innlegg om innovasjon og forbedringsarbeid, og om utvikling av lærende organisasjoner i psykisk helse-og rustjenesten.

20-10-16-bv

Et sentralt fundament i endringsarbeidet handler om å invitere kommunens innbyggere til si noe om hva som er viktig for dem, og hva innbyggerne selv mener er til god hjelp.

Hvordan ville en psykisk helse- og rustjeneste se ut  om innbyggerne var med å utvikle tjenesten?

Stangehjelpa har systematisk tatt i bruk Feedback-Informerte- Tjenester (FIT), tidligere Klient- og resultatstyrt praksis (KOR);  for å utvikle en en kultur og kompetanse som bidrar til å bygge opp en tjeneste på brukernes premisser. Feedback-informerte rus- og psykisk tjenester setter brukerne, og deres opplevelse av hva som er virksom hjelp, i sentrum.

FIT er en sentral del av læringskulturen,  og Valla påpekte at FIT  ikke er en del av  rapporteringen. Det er ingen prestasjonskultur, og du som hjelper sammenligner deg kun med deg selv.  Det har vært viktig å arbeide frem enfeedback-kultur, hvor tilbakemeldingen fra brukerne er med å sette premissene for utvikling av tjenestetilbudet.

20-10-16-smill

Stor aktivitet, refleksjoner og godt humør rundt bordene!

Sandnes kommune v/leder Trude Lønning og rådgiver Steinar Trefjord delte sine erfaringer med utvikling av recoveryorienterte tjenester i Mestringseheten i Sandnes. Tilbakemeldinger fra brukerne om et ønske om mer tilgjengelige tjenester, ønsket om å bli møtt med fagfolk som lytter og som bekreftet brukerens ressurser var utgangspunktet for at Sandnes startet recoveryarbeidet.

201016-ii

Recovery skal gjennomsyre hele Mestringsenheten. Blant annet er det på hvert ledermøte satt av 15 minutter til “recovery-hjørnet”,  dette for å bidra til at recovery integreres i utøvelse av lederrollen.

Erfaringene fra  Sandens peker på at det er viktig å være seg bevisst at endring tar tid! Et tips er å start med de som har lyst, så kommer de andre etterhvert.

For ansatte kan det oppleves utfordrende å bidra til å utvikle en kultur der vi våger å utfordre hverandre, der vi våger å lene oss tilbake, lytte til hva som er viktig for brukeren og la dette styre oppfølgingen.

Asker kommune v/rådgiver Mariell Andersen og mellomleder Christin Nevjen holdt innlegg om Asker kommunes arbeid med utvkling av lokale  recoveryverksteder, og hvordan det arbeides med å fremme recovery  en bolig.

mariell

I utvikling av recoveryverksteder har kommunen samarbeidet med  Høgskolen Sørøst-Norge. Recoveryverkstedene er åpne for alle, og det har vært et mål for kommunen å utvikle gode møteplasser der menneskene opplever seg inkludert. Recoveryverkstedene skal være fellesarenaer for utvikling, samarbeid og kunnskap. Recoveryverkstedene har blant annet utarbeidet en brosjyre til hjelp når man skal oppsøke NAV, det er etablert vennegrupper som går på kino, konserter osv.

Det er ikke alle som kan komme til recoveryverkstedet, derfor er det i en bolig etablert et lokalt recoveryverksted.

Troen på at mennesker med psykiske lidelser kan vokse og leve meningsfulle liv selv med en alorlig psykisk lidelse står helt sentralt i utviklingen av tjenestetilbudet.  Å se at beboerne har mange ressurser og  at fagpersoner og beboere er likeverdige partnere er sentrale elementer. I samarbeid med beboerne er det satt fokus på hva som fremmer bedringsprosesser. Blant annet er det etablert gruppetilbud, kreativ gruppe, to fellesmiddager i uken, lokalt recoveryverksted en gang i måneden, nyhetsgruppe osv.

lytting

Kort oppsummering ved Birgit Valla.

Hva trengs av ledere for å få til endring?

Vi trenger ledere som leder, og ikke bare ledere som administrerer. Vi trenger ledere som ikke er redde for å gjøre feil, som våger å prøve og som får handlingsrom.  Vi trenger ledere som jobber tett med de ansatte, slik at de kan vokse.

Vi vil egentlig ikke endre oss, og endring må presses frem. Dårlige resultater på en brukerundersøkelse kan danne et godt utgangspunkt for endringsarbeid!

Endringsarbeide krever langsiktig, systematisk og grundig arbeid – og start i det små!

 

 

 

Startskudd for recovery veileder i Bærum

Bærum kommune har utarbeidet en veileder til bruk i arbeidet med å dreie psykisk helse- og rustjenesten mer i recoveryorientert retning.

27. og 28.9 september ble veilederen lansert på et kick-off seminar. Seinaret samlet i underkant av 200 deltagere på Thon Hotell i Sandvika.

Hva er recovery?

Recovery handler om å skape seg et meningsfullt liv, slik som personen selv definerer det, både med og uten symptomer, som kan komme og gå. Recovery, eller bedringsprosesser, innebærer et paradigmeskifte fra fokus på patologi til en grunnlagsforståesle av at mennesker med psykiske helseproblemer kommer seg, og at sosial støtte og kulturell kontekst er viktig for bedringsprosessen.

Recovery som begrep og forskningsområder springer ut fra erfaringsbasert kunnskap, evaluering av praksis og ny forskning.

Recovery – Veileder for ansatte i Seksjon psykisk helse og rus

Veilederen gjelder for alle ansatte i Seksjon psykisk helse og rus i Bærum kommune, og er ment som et verktøy for å komme i gang og videreutvikle praksisen i en mer recoveryorientert retning.Mange jobber allereder recoveryorientert, dette arbeidet har gjerne vært spredt i ulike deler av virksomheten.   Seksjon psykisk helse og rus vektlegger recovery som forståelsesramme, og recovery skal danne grunnlag for seksjonens praksis.

Seksjonen skal være opptatt av hva som er viktig for mennesker i livene deres, mer enn sykdom og diagnoser. Det skal oppnevnes egne recoverykontakter i alle avdelinger, som skal bidra med å implementere recovery egen avdeling i samarbeid med avdelingsleder.

andreas

Seksjonsleder Andreas Lundiin, Seksjon psykisk helse or rus, ønsket velkommen og avsluttet. Han inspirerte til å ta i bruk recoveryveilederen!

marit-og-knut-tore

Professor Marit Borg og førsteamanuensis Knut Tore Sælør, begge Høgskolen Sørøst-Norge presenterte ulike prespektiver på recovery og begge to vektla betydningen av at det er bruker selv som er hovedsamarbeidspartner i dette arbeidet. Recovery er ikke et behandlingstilbud, det handler om å skape seg et liv som man opplever er bra. Brukerne skal være sjef i eget liv. Recovery har sitt utspring i bruker- og aktivistmiljøene.

Arbeidet med reovery er godt forankret i både nasjonale og lokale føringer.

pausesituasjoner

Det var stor aktivitet på seminaret, både gjennom refleksjoner rundt bordene og i pausene.

oda

Oda Høilund arbeider som erfaringskonsulent i psykisk helseteam i Bydel Gamle Oslo. Hun delte sine erfaringer som erfaringskonsulent med oss. Oda Høilund fremhevet betydningen av å arbeide for å motvirke stigma og av å møte brukerne med fleksibilitet. Hun vektla også å arbeide med å styrke brukerens sosiale kompetanse og sosiale relasjoner.Videre betydningen av å se det hele mennesket, og vektlegging av lokalmiljøet som arena. Livet leves i lokalmiljøet. Høilund er opptatt av å formidle håp, det kreves innsats, men  brukeren kan få et veldig godt liv. Oda Høilund anbefaler andre organisasjoner som planlegger å ansette erfaringskonsulenter å ansette flere , slik at man ikke blir alene i rollen som erfaringskonsulent.

bente-helle-torunn

Avdelingsleder Helle-Carine Breda og Torunn Viervoll, Mental Helse Asker og Bærum holdt begge inspirerende innlegg om hva er en recoveryorientert praksis er for dem og hva de selv i sin rolle kan bidra med i utviklingen av en recoveryorientert praksis. Videre presenterte fagutvikler og psykologspesialist Bente Engh Eggen resultater fra et pilotprosjekt i  riktig legemiddelbruk gjennomført i en psykisk helse bolig i Bærum kommune. Pilotprosjektet har vært en del av det nasjonale pasentsikkerhetsprogrammet.Se tidligere blogginnlegg om Læringsnettverk.

Lanserer recovery veileder for Bærum

Presentasjon -recoveryorienterte-praksiser