Sommerhilsen fra USHT Akershus

utviklingssenter bare U

KJÆRE ALLE SAMMEN!

Det er blitt sommer, og vi forbereder høsten – blant annet med videre arbeid med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Vi kommer nærmere tilbake til dette utover høsten. Utviklingssenteret sitt overordnede samfunnsoppdrag er «å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer» (fra www.utviklingssenter.no hvor du kan lese mer om samfunnsoppdraget). Vi er avhengig av et godt samarbeid med den enkelte kommune for å få dette til. Vi håper på mange muligheter til å samarbeide utover høsten. Vi har flere fagnettverk, læringsnettverk og prosjekter, og i dette sommerbrevet finner du informasjon om noen av aktivitetene våre.

FAGNETTVERK:

Hvert av fagnettverkene våre har arbeidsgrupper med fagpersoner fra regionene i fylket, spesialisthelsetjenesten, Fylkesmannen og USHT som planlegger samlingene sammen. Vi informerer og har påmelding til de fleste samlingene via Kompetansebroen. Her finner du noen av disse nettverkene:

Kompetansenettverket i palliasjon (det tidligere ressurssykepleiernettverket):

I samarbeid med Palliativt senter på Ahus starter nettverket opp igjen med samlinger for ressurspersoner. Første samling blir 8. oktober på Ahus med aktuelle fagtemaer og om ressurspersonrollen. Kontaktperson: Hege Berntzen

Interkommunalt ernæringsnettverk:

Nettverket skal styrke arbeidet med implementering av god ernæringspraksis og systematisk oppfølging i helse- og omsorgstjenester i Akershus, samt øke kompetansen ved hjelp av kunnskapsbasert praksis, erfaringsutveksling og kontinuerlig forbedringsarbeid. Til høsten blir det samlinger i oktober og november. Kontaktperson: Elise Husevåg

Demensnettverket for demenskoordinatorer:

Nettverket har samlinger hvert halvår. Temaer på høstens møte er blant annet erfaring med tverrfaglige oppfølgingsteam, hvordan alderspsykiatriske avdelinger arbeider, samt hvordan pasientene følges opp videre i kommunene. Kontaktperson: Kjersti Tiller

Nettverk for proACT-instruktører:

Nettverket for proACT-instruktører i Nedre Romerike-prosjektet følges for tiden opp som gruppe i den enkelte kommune i forbindelse med HLR-implementering. Det jobbes med å finne form og finansiering for nettverk for instruktører gjennom læringsnettverket «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» (TOFT) og lignende i øvrige kommuner. Kontaktperson: Eva Linnerud

Nye nettverk I løpet av 2019: Vi starter to nye fagnettverk til høsten. Vi håper dette blir en viktig arena for kunnskaps– og erfaringsdeling. Vi informerer nærmere utover høsten:

  • Nettverk for erfaringsdeling om implementering av velferdsteknologi. Kontaktperson: Torunn Leren
  • Kompetansenettverk i tjenester til personer med utviklingshemming. Kontaktperson: Ulf Larsen og Kai-Ove Ottersen

 LÆRINGSNETTVERK:

Læringsnettverk i grunnleggende kompetanse i lindrende behandling:

Siden mars  i år har ressurspersoner i syv team jobbet målbevisst med planlegging av kompetansetiltak i egen kommune. Vi benytter forbedringsmetodikk, pedagogiske prinsipper, coaching og det digitale læringsløpet (se nedenfor) som bakgrunn for å styrke ressurspersonene . Siste samling er i mars i 2020. Kontaktpersoner Mari Searle og Hege Berntzen

Ledelse av pasientsikkerhet—nytt læringsnettverk med oppstart i slutten av 2019/starten av  2020:

Samlingene vil bygge på forskriften for ledelse og kvalitetsforbedring, og hensikten er å gi ledere et utgangspunkt for å styrke og videreutvikle pasientsikkerhetsarbeidet i egen organisasjon. Vi sender  ut informasjon om dette rett over sommeren! Kontaktpersoner: Hilde Marit Mobråthen og Hege Berntzen

Læringsnettverk i pasientsikkerhet:

I mai avsluttet vi læringsnettverket, hvor åtte team har jobbet med tiltakspakkene «Forebygging av underernæring» og «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand». Teamene er kommet langt i implementeringen av tiltakene både i systematisk ernæringsarbeid og observasjons– og handlingsberedskap. Vi håper på å holde kontakten med dere!

 NOEN AV VÅRE PROSJEKTER, KOMPETANSETILTAK OG FAGDAGER:

Etikk-fagdagen «Pårørendesamarbeid—dilemmaer og etisk klokskap» 25. september 2019

Dagen er et samarbeid med USHT Østfold, KS og Senter for medisinsk etikk. Tema for dagen vil være hvordan etisk refleksjon kan bidra til godt pårørendesamarbeid. Jannicke Granrud og Hildegunn Fredheim fortelle om sitt møte  med helsetjenesten etter at Jannicke fikk demens-diagnose som 51-åring. Du vil også få innføring i verktøy og metoder i etisk refleksjon, og høre gode erfaringer og historier fra etikkarbeid i kommunene. Se www.kompetansebroen.no for informasjon/påmelding. Kontaktperson: Hege Berntzen

Habilitering og rehabilitering—Refleksjonsprogram om mestring

Refleksjonsprogrammet skal bidra til at tjenesteutøverne har en felles forståelse av mestringsbegrepet og benytter dette i praksis – at tjenestene gjennomsyres av fokus på brukerens mestring. Opplæringsprogrammet skal inspirere—og være et hjelpemiddel for å fremme refleksjon og tverrfaglig diskusjon med bakgrunn i egen arbeidshverdag. Kontaktperson: Mona Bjerke Jensen

Digitalt læringsløp—Grunnleggende lindrende behandling:

I vår ble kompetansepakken i grunnleggende lindrende behandling publisert som et digitalt læringsløp på Kompetansebroen. Dette kan brukes av både ressurspersoner i lindrende behandling, ledere og personale generelt. Det bygger på Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen og faglige råd, og inneholder både teori, filmer, podcast—og mange refleksjonsspørsmål. Temaet forhåndssamtaler er utarbeidet sammen med Senter for medisinsk etikk. Ta en titt her: www.kompetansebroen.no/lindre.  Kontaktpersoner: Mari Searle og Hege Berntzen

Observasjonskompetanse og handlingsberedskap (ABCDE—ISBAR—NEWS): Gjennom «Nedre Romerike-prosjektet» – hvor det nå er fokus på et system for implementering av hjerte-lunge-redning (HLR) og læringsnettverk med tiltakspakke «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» (TOFT) – har vi gjort mange erfaringer. Disse er tatt med inn i et nasjonalt USHT-samarbeid som utvikler et samordnet kompetanseprogram.  Dette håper vi vil gjøre det lettere for kommuner å starte opp, eller fortsette med  å øke observasjonskompetanse. Mer informasjon om dette kommer til høsten. Kontaktperson: Eva Linnerud

«Spredningsprosjektet på Nedre Romerike»: Prosjektet skal sikre spredning av digital trygghetsteknologi og medisinsk varslingsteknologi (del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet), og pågår i fem Romerike-kommuner. Prosjektet jobber med implementering av teknolog, forankring, lokalt eierskap, kommunikasjon, brukerinvolvering og kompetanseheving;  250 deltakere har gjennomført «Velferdsteknologiens ABC». Erfaringskonferanser arrangeres regelmessig; sist i mai  hvor arbeidsprosesser som bidrar til rask iverksettelse av tiltak som fører til økt kvalitet, spart tid og unngått kostnad var tema —med bakgrunn i  styrkebasert kartlegging. Kontaktperson: Torunn Leren

OFFENTLIG KOMMUNAL PHD: BRUKERMEDVIRKNING I FORSKNING

Prosjektet  om brukerinvolvering i forskning benytter en metode som inkluderer pasienter/brukere, pårørende og ansatte i helsetjenesten i hele forskningsprosessen. Det ser på hvordan personer med demens, pårørende og ansatte opplever hverdagen på sykehjem. Det er gjort 35 intervjuer med personer med demens på sykehjem og sendt ut spørreskjemaer til pårørende og ansatte. Dette omgjøres til forskningsspørsmål som skal prioriteres i en «Topp 10 liste» med de viktigste forskningsspørsmålene om opplevelsen av hverdagen på sykehjem. Første artikkel kommer snart. Har du spørsmål? Kontakt Agnete Nygård!

NY KOORDINATOR VED UTVIKLINGSSENTERET:

Hilde Marit Mobråthen er ny koordinator i USHT Akershus fra 20. juni. Med erfaring fra kommunehelsetjenesten i Nittedal kommune og allsidig kompetanse blir hun viktig for å koordinere samfunnsoppdraget. Hun planlegger besøk i alle kommuner fra og med november, og gleder seg særlig til å bli kjent med dere i kommunene!

SAMARBEID MED KOMPETANSEBROEN:

Dette er en viktig samarbeidspartner for oss! På nettsiden http://www.kompetansebroen.no finner du alle våre arrangementer, i tillegg til andre kurs, digitale læringsløp/e-læring, filmer, nyheter og temabaserte fagområder blant annet om observasjonskompetanse, ernæring og velferdsteknologi. Husk å abonnere på nyhetsbrev!

DET BLIR EN SPENNENDE HØST!

Følg med på arrangementene våre via facebook-siden vår, bloggen http://www.ushtakerhus.wordpress.com og www.kompetansebroen.no. Ønsker du å få tilsendt informasjon om våre arrangementer kan du sende mail til usht@lorenskog.kommune.no eller til vår nye koordinator Hilde Marit Mobråthen.

Vi ønsker dere en riktig god sommer! Vi gleder oss til en spennende høst!

Mange hilsener fra oss i USHT Akershus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s