Samling 2, læringsnettverk lindrende behandling

I dag har deltakende kommuner i læringsnettverk i lindrende behandling hatt andre samling i nettverket på Lørenskog Hus, på selveste “Hva er viktig for deg?” dagen!Hva er viktig for deg.jpgI andre samling delte teamene erfaringer med forbedringsarbeidet siden forrige samling og fikk jobbe med verktøy som coachingmodellen og den didaktiske relasjonsmodellen i gruppeoppgaver i eget team. I tillegg ble det faglig påfyll om forhåndssamtaler fra Senter for medisinsk etikk.

Dagen åpnet med erfaringsdeling og siden sist har teamene jobbet godt med både informasjonsmateriell, undervisning, rutiner, journalsystemer og verktøy i lindrende behandling i egen kommune. Flott innsats fra alle team, det er veldig spennende å høre om hva dere arbeider med og får til.

Coach Anne Gommerud kom tilbake på andre samling og frisket opp SMARTE mål for oss og oppmuntret deltakerne til å stille spørsmål og tenke over mål i sitt eget liv. Sidsel Tveiten har utarbeidet en coachingmodell og teamene fikk øve seg i å bruke denne modellen på hverandre.

Anne Gommerud

Anne Gommerud

 

 

Videre presenterte Kristin Skutle den didaktiske relasjonsmodellen, som er et nyttig

Kristin

Kristin Skutle

verktøy for å planlegge undervisning. Modellen hjelper oss til å vurdere undervisningens hva, hvorfor og hvordan; hvilke forutsetninger og holdninger har deltakerne, hva skal de lære, hvilke metoder skal brukes i undervisningen, hva er rammefaktorene – og hvordan skal undervisningen evalueres slik at den kan forbedres? Teamene fikk så prøve seg i å bruke modellen ved å lage et undervisningsopplegg med utgangspunkt i forskjellige læringsmål fra det digitale læringsløpet i lindrende behandling på Kompetansebroen.

Den didaktiske relasjosnmodellen

På slutten av gruppearbeidet fikk vi “stuntfremvisninger” av alle teamenes undervisningsopplegg. Alle undervisningsoppleggene deles i etterkant av samlingen og dermed har alle teamene seks undervisningsopplegg i lindrende behandling! Flott å kunne dele!

Etter lunsj var det satt av god tid til arbeid i eget team.

Dagen ble avsluttet med faglig påfyll om forhåndssamtaler av Lillian Lillemoen fra

Lillian Lillemoen

Lillian Lillemoen

Senter for medisinsk etikk. Forhåndssamtaler er en felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt – helst før pasientene er i livets sluttfase. Forhåndssamtaler kan være for alle og de er særlig aktuelle for pasienter med en kronisk degenerativ lidelse. Forhåndssamtaler kan være planlagte og inviteres til av oss som helsepersonell med en tydelig agenda for hva vi ønsker å ta opp – dersom pasienten ønsker det. Men det er også mange samtaler om dette temaet som springer ut fra gyldne øyeblikk der pasienten selv åpner for samtale om det som er viktig for seg. Forhåndssamtaler er et svært viktig ledd for å fremme pasientens brukermedvirkning og autonomi. Det skal være et gode for pasienten. Pårørende må gjerne være med, det er en styrke for samtalen og samtalen kan være et gode også for de pårørende. Mange pårørende vet lite om hva deres kjære tenker om disse temaene og opplever det som vanskelig å ta opp. Forhåndssamtaler er et gode også for oss som helsepersonell, disse samtalene er en hjelp for oss som helsepersonell i å ta gode beslutninger om pasientens behandling. Det er viktig å dokumentere fra samtalene – med pasientens samtykke.

“Dokumentasjon gir samtalen en større verdi enn bare her og nå”

Det er viktig å huske at man blir flinkere av å øve, det viktigste er å prøve seg på forhåndssamtaler og evaluere hvordan det gikk i etterkant, gjerne sammen med pasienten og pårørende. Det finnes flere andre gode eksempler på forhåndssamtaler enn den som er utviklet av Senter for medisinsk etikk, for eksempel fra Stange kommune.

Det digitale læringsløpet i lindrende behandling har nå også lansert en modul om forhåndssamtaler som kan brukes til undervisning og refleksjon i egen avdeling.

Vi takker for nok en flott samling og ser frem til neste samling 17.oktober. Ta gjerne kontakt med oss i mellomtiden!

 

Presentasjoner og verktøy:

Coaching-modellen

Den didaktiske relasjonsmodellen

Den didaktiske relasjonsmodellen ved Kristin Skutle

Forhåndssamtaler ved Lillian Lillemoen SME

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s