Mestringskonferanse 28. mai 2019

Hvordan skape mestring og livsglede gjennom bruk av ny teknologi?

Torunn 2

Torunn K. Leren, prosjektkoordinator

Rundt 110 deltakere var samlet i Lillestrøm kultursenter for å høre på dyktige forelesere fra nært og fjernt snakke om velferdsteknologi og mestring. Vi fikk høre spennende innlegg fra både pårørende, mestringsrådgiver, etikkforsker, samt britiske forelesere fra PA consulting og Barnet County Council.

Dagen ble arrangert av spredningsprosjektet for velferdsteknologi Nedre Romerike og USHT Akershus, hvor prosjektkoordinator Torunn Kløvstad Leren ledet dagen.

 

Kommunaldirektøren ønsket velkommen

Kommunaldirektør Gry Røste fra Lørenskog kommune ønsket velkommen, og fortalte en inspirerende og billedlig fortelling om fiktive Bertil. Innlegget viste visjoner om velferdsteknologiens muligheter, da Bertil og familien fikk hjelp til å mestre hverdagen på egne premisser. I tillegg vektla kommunaldirektøren deling i tverrfaglig team og det å være proaktiv fremfor reaktiv.

 

Gry Røste 1

Kommunaldirektør Gry Røste, Lørenskog kommune

 

Historien om Hjørdis

Jonas Knarvik delte på humoristisk vis om sin svigermor Hjørdis, og de tanker og erfaringer de har gjort seg i møte med velferdsteknologi i kommunale tjenester. Hjørdis er 71 år med Alzheimer og har ved hjelp fra familie, helsepersonell og velferdsteknologi trygt kunne bo lenger hjemme.

Jonas Knarvik 1

Jonas Knarvik

Jonas beskrev flere fordeler ved bruk av velferdsteknologi. GPS`en gjorde blant annet at pårørende kunne sjekke om Hjørdis var hjemme om natten, eller om hun fant veien hjem fra butikken. Og hadde hun vært på farten, og det var glatt og kaldt ute, kunne familien ta seg en kjøretur og undersøke om Hjørdis hadde det bra. De var dermed til stede på riktig tidspunkt, fremfor å slite seg ut med leting og hyppige besøk. Dessuten var hjemmesykepleien til hjelp om familie, venner og naboer ikke hadde mulighet til å rykke ut. På den måten kunne  helsepersonell og pårørende samhandle omkring forskjellige oppgaver, og både Hjørdis og pårørende følte seg mer trygg og mindre bekymret.

Flere ganger i innlegget vektla Jonas at menneskene skaper verdien av teknologien: «Velferd er det menneskene bidrar med inn i teknologien». Mennesker er derfor nødvendig for at teknologi skal bli til velferdsteknologi, da «dingsene» kun forsterker de evnene vi mennesker har. Det er dessuten viktig å huske at teknologien ikke kan erstatte menneskelig omsorg. Samtidig påpekte Jonas at det som pårørende kan være vanskelig og komplisert å finne rundt i systemene og spillereglene når ens nære er blitt hjelpetrengende. “Mange ønsker å hjelpe og det er derfor viktig å legge til rette for at pårørende og samfunnet får mulighet til dette. Og gjerne bland flere pårørende inn enn ektefelle og samboer, da de ofte allerede er utslitt når hjelpen trer i kraft.” En avsluttende oppfordring fra Jonas var at ledere må legge til rette slik at medarbeidere får selvtillit til å bruke «dingsene».

 

Mestring

Mestrings Mona 3

Mona Bjerke Jensen, rådgiver i mestring

Mestringsrådgiver Mona Bjerke Jensen fra Lørenskog kommune snakket om hvordan menneskers lyst til å ta ansvar for eget liv kan utløses. Hun snakket blant annet om mestringsfølelse og det å få frem det beste i hvert enkelt menneske, og motsatt hvordan hjelpeløshet og «ikke-mestring» er truende mot ens identitet: «Når man opplever «ikke-mestring» på nytt og på nytt blir man en person som ikke mestrer, og det påvirker ens identitet».

Mona viste til flere eksempler fra egen praksis som tidligere fysioterapeut og nå rådgiver i mestring. Hun fortalte at mange har ønsker selv om de er dårlige: «Det er bare ikke alltid vi ser deres ønsker eller noen ganger tar vi dem for gitt. Vi må derfor utforske nærmere for å få en felles forståelse sammen med personen». Mona påpekte også at opptreningspotensialet og mestringspotensialet ofte blir sett på som det samme av mange pleiere, men vi skal ikke bestemme hva en person skal mestre i eget liv. Samtidig er hun tydelig på at ledere har ansvar for hvilket mestringsperspektiv personalet har, og hun oppfordrer til et bredt mestringsperspektiv. Dessuten må lederne spille de ansatte gode, slik at personalet kan spille sine brukere gode.

Mona ønsker at det å gå mestringsveien ikke skal komme i tillegg til andre plikter og oppgaver, men at mestring skal gjennomsyre hele helsetjenesten: «Mestring skal følge med oss i alt vi gjør, da mestring er å jobbe med det friske i den syke og gir helheten til mennesket». Videre oppfordrer Mona til at tiltaksplaner og rutiner må være åpne for brukere og pårørende hvis vi skal være likeverdige: «Vi må gjøre sykehjem, hjemmetjenester og andre helsetjenester mer åpne for omverden». Mona stiller også spørsmålstegn til hvor god helsetjenesten i dag er til å ta imot pårørende og frivillige?

 

Ledelse, innovasjon og implementering i praksis

Tom Eide 1

Tom Eide, Prof. Dr.philos

Tom Eide er professor i ledelse, etikk og litteratur ved Vitensenteret Helse og Teknologi, Campus Drammen. Han tok opp hva som er viktig å være oppmerksom på som leder, da implementering av teknologi ofte møtes med etiske bekymringer og motforestillinger.

Tom vekket raskt interesse med fengende sang og gitarspill om velferdsteknologiens utvikling. Videre innledet forskeren med å fortelle at alt vi gjør ledsages av følelser, da følelser alltid er til stede. “Det kommer hele tiden ny teknologi og vi må derfor ha tid til å kjenne på de følelser som kommer opp som følge av det nye. Til eksempel er det mange som ikke stoler på teknologien og fortsatt gjør det samme som før”. På den måten kan den nye teknologien og systemene bli en ekstra byrde fremfor en hjelp. En følelse av å ikke stole på systemet må derfor møtes med rom for etisk refleksjon.

Tom viser til at det ved implementeringsprosesser av velferdsteknologi ofte er helt enkle ting som blir oversett. For eksempel rengjøring, hvor vaskepersonell tar ut kontaktene og flytter rundt på møbler og utstyr. Blir rengjøringsprosedyrer ikke tilpasset velferdsteknologien kan det miste sin nytte. Videre viser Tom til at IT-system ofte blir oppdatert i løpet av natten, hvilket kan være en ulempe i helsevesenet hvor natten er et kritisk tidspunkt med lite personale og mange «nattevandrere». Dessuten blir ofte nattarbeidere glemt i implementeringsprosesser, og det må derfor legges til rette for opplæring av ansatte i turnus. Samtidig er det nødvendig med tilleggsrammer i implementeringsprosesser. Brukere og pasienter vil alltid bli prioritert av helsepersonell, og da må det settes av tid og ressurser til utvikling.

Avslutningsvis oppfordret Tom å ta etisk motstand på alvor. Involver medarbeiderne, vær nysgjerrig og utforsk motstanden, da bekymringer rundt pasientsikkerhet, personvern og verdighet er viktig for helsepersonell. Sett derfor etisk refleksjon på agendaen og inn i system slik at det løpende kan jobbes med forbedringer.

 

Gevinster og velferdsteknologi

Robert Turnbull som er Care Technology leader ved PA Consulting i England snakket om hvorfor vi skal ta i bruk velferdsteknologi og hvordan vi skal omsette gevinstene.

Robert 1

Robert Turnbull, Care Technology leader fra PA Consulting i England

PA consulting har solid lokal og internasjonal kompetanse knyttet til implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. De bistår blant annet med å implementere ny praksis og realisere gevinster.

Etter en kort introduksjon av helsesystemet i England viste Robert forskjeller og likheter i utfordringer mellom Norge og England. Av utfordringer trakk han frem at vi får flere eldre og mer press på helsevesenet, og at vi ønsker at flere blir fulgt opp i eget hjem fremfor i institusjoner. Innbyggernes egne ressurser og behov må settes i sentrum, og innbyggerne må bli satt i stand til å mestre sin egen livssituasjon. Dette både fordi det er billigere å forebygge fremfor å behandle, men også fordi velferdsteknologi bidrar til at flere mestrer livet mer selv og får økt livskvalitet. Tankesett og kultur må derfor endres, og kommuner trenger å tenke nytt rundt hvordan oppgavene skal løses, hvordan tjenestene skal organiseres, og hvordan samspillet mellom innbyggerne og helsepersonell skal fungere.

 

Styrkebasert tilnærming til brukere

Dipal Patel som er Lead Professional in Quality of Practice & Systems fra Barnet County Council snakket om hvordan hennes bydel i London har utviklet et redskap for å få frem brukerens styrker og ressurser i kartleggingen.

Dipal 1

Dipal Patel, Lead Professional in Quality of Practice & Systems – Barnet County Council. Bilde fra workshop i Lørenskog kommune

Barnet i London har innført «Strength based practice». Direkte oversatt betyr dette styrke basert praksis, hvilket går ut på å finne de styrker innbyggerne selv har til å kunne mestre sitt eget liv. Med denne tilgangen ser man holistisk på mennesket og man fokuserer på den enkeltes ressurser og muligheter fremfor kun sykdom og hjelpebehov. Helsepersonell og sosialarbeidere som jobber etter «strength based practice»-modellen bruker en coachende tilgang med åpne spørsmål for å hjelpe den enkelte. Man bygger dermed den enkelte opp rundt egne ønsker og ressurser, og dyrker frem ferdigheter og muligheter. Samtidig påpekte Dipal at man må anerkjenne at hjelpetrengende innbyggere har ekte problemer. Vi må derfor se helheten, og ikke bare det friske eller det syke hos et menneske.

Avslutningsvis påpekte Dipal viktigheten av ledelsesforankring for å lykkes med implementering av «Strength based practice», samt at man bør se på implementeringen som en varig reise hvor arbeidstakerne i høy grad blir involvert.

 

Gå mestringsveien

Agenda for dagen var: «Hvordan skaper vi mestring og livsglede gjennom å ta i bruk ny teknologi». Vi håper flere gikk hjem med en glede og optimisme over fremtidens muligheter. Arrangørene ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for en fantastisk dag, og håper vi alle vil jobbe for varig forbedringsarbeid innen mestring og velferdsteknologi.

 

Presentasjoner fra dagen 

Gry Røste

Jonas Knarvik

Mona Bjerke Jensen

Robert Turnbull

Dipal Patel 

 

Opptak fra presentasjoner

Robert Turnbull: https://lorenskog.kommunetv.no/embed/archive/107

Dipal Patel: https://lorenskog.kommunetv.no/embed/archive/108

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s