Første samling i ernæringsnettverket – “Matglede og god ernæring” 9. mai 2019

Mer enn 165 personer fra kommunene i Akershus og Hedmark, Ahus og bydelene i Oslo ble ønsket velkommen av Elise Husevåg og Hege Berntzen, begge rådgivere i USHT/Lørenskog kommune. Det interkommunale ernæringsnettverket i Akershus ble åpnet av seniorkonsulent og klinisk ernæringsfysiolog Brita Haugum fra Helsedirektoratet. “Kosthold og ernæring er viktig for alle i alle aldre og gjennom hele livet. Allikevel viser alle innhentede tall og studier at det fortsatt er et gap mellom anbefalinger og hvordan pasientene faktisk blir risikovurdert og fulgt opp”.

Haugum.jpg

Brita Haugum

“Ernæringsarbeid omfatter mye – og mange styrende dokumenter. Og krever mye og ulik kompetanse. Det er forskjell på lage og server energirik og velsmakende mat, og å klare å kartlegge og beregne hva en beboer får i seg av næringsstoffer i løpet av en dag. Det er forskjell på å veilede om hvordan en frisk kan/ bør justere kostholdet sitt for å bidra til å/ redusere risiko, og på å gi råd til en som har en eller gjerne flere ulike sykdommer om det samme”. Leve hele livetHun viste også til kvalitetsreformen “Leve hele livet” – om at alle de fem satsningsområdene omfatter ernæring. Hun viste ellers Iplos-tall fra Akershus (2018) som viser at 35 % av pasientene totalt er registrert som vurdert for ernæringsrisiko. Vi kan bli mye bedre, men vi er på rett vei! Iplosverdiene blir forøvrig en indikator for ernæringsnettverket framover.

Deretter fortsatte Haugum å snakke om god ernæringspraksis ut fra sin stilling som klinisk ernæringsfysiolog på Ahus. Om at en av tre pasienter på Ahus er underernærte. “Vi kan ikke se hvem som er underernært. For å si noe om dette, må vi kjenne pasientens normaltilstand”.

Hvorfor får ikke pasienten i seg nok

Figur: Brita Haugum

Hun sa også at vi svikter i å dokumentere vurdert risiko, ernæringsplaner og hvordan vi følger opp. Det er også mange årsaker til ernæringssvikt. Å lage en ernæringsplan med mellommåltider og næringstett kost vil ikke hjelpe om pasientens utfordring er ensomhet, vanskeligheter med å klare å spise maten grunnet smerter i tennene eller at de mangler eller manglende gripefunksjon.

“Underernæring er vanlig, og har store konsekvenser – blant annet:

 • Svekker motstandskraft
 • øker risiko for komplikasjoner
 • forverrer fysisk og kognitiv funksjon
 • gir høyere dødelighet,
 • økt fare for annen sykdom
 • lengre rekonvalesens,
 • større pleietyngde og
 • økte medisinske kostnader”

Trude Backer Mortensen fortsatte med ernæringstiltak ut fra ernæringstrappen. “Vi må velge tiltak som vi vet har effekt”. Hun kom med mange gode anbefalinger bygget på “Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring” og “Kosthåndboken”. Kosthåndboken anbefaler to standardkoster:

 • Nøkkelrådskosten passer for de som har god ernæringsstatus og god matlyst. Den baserer seg på de nasjonale kostrådene for å fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer. Passer som standardkost ved de institusjonene/avdelingene som hovedsakelig har pasienter med god ernæringsstatus og god matlyst
 • Energi- og næringstett kost bør gis til dem som har risiko for å utvikle underernæring eller har dårlig matlyst. Den har høyere fettinnhold enn nøkkelrådskosten, slik at porsjonene inneholder like mye energi og protein selv om de er mindre. Passer som standardkost ved sykehjem.
Mortensen

Trude Backer Mortensen

Personalet må kjenne energiinnholdet i måltidene, slik at de enkelt kan beregne pasientens energiinntak. Energibehovet varierer mellom personer på grunn av forskjeller i kroppsvekt, kroppssammensetning og aktivitetsnivå. For alle som har en passende vekt, bør energiinntaket tilsvare energiforbruket.

Hun viste også forslag til kostregistreringsskjemaer, tabeller for beregning av næringsinnhold, informasjonsskriv om hvilke matvarer hjemmeboende med ernæringsrisiko alltid bør ha hjemme, og heftet “Smått, men godt – enkle tips for å få i seg nok næring når matinntaket er lite” som du finner her.

Husevåg (2)

Elise Husevåg

Nytilsatt klinisk ernæringsfysiolog i USHT Elise Husevåg fortalte deretter om planene videre for ernæringsnettverket med bakgrunn i mandatet og den jobben arbeidsgruppa har gjort til nå. Nettverkssamlingene skal være et sted man kan få økt kunnskap og dermed øke kvalitet i tjenestene – blant annet med deling av gode eksempler fra praksis og erfaringsdeling på tvers av kommuner og faggrupper, bruk av forbedringskunnskap og kunnskap om styrende dokumenter – kunnskapsbasert praksis. Vi håper at neste samling blir tidlig i høst. Samlingene planlegges av en tverrfaglig arbeidsgruppe fra kommunene, Ahus og Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt sykehjemslege:

 • Elise Husevåg, kef, USHT/Lørenskog kommune
 • Hege Berntzen, sykepleier, rådgiver, USHT/Lørenskog kommune
 • Liudmyla Shevchenko, sykehjemslege, sykehjemmene i Lørenskog
 • Kjersti Langballe Rolfsen, kef, Bærum kommune, rådgiver i ernæring (vikar)
 • Mari Bøe Sebelien, kef, Avdeling for klinisk ernæring, Ahus (vikar)
 • Torill Tuft, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Kaja Helleland-Kigen, kef, Skedsmo Kommune, Sentralkjøkken
 • Trude Backer Mortensen, kef, Oppegård Kommune, Friskliv
 • Rigmor Moe, folkehelsekoordinator, Tannhelsetjenesten i Akershus, Akershus Fylkeskommune

Ta gjerne kontakt med noen i arbeidsgruppa dersom du har temaer du ønsker å høre mer om, eller noe du ønsker å legge fram. Du finner kontaktinformasjon nedenfor.

Det deltok mange flotte folk – og mange hadde engasjerte samtaler og diskusjoner også i lunsjen:

Rigmor Moe er tannpleier fra Strømmen tannhelsetjeneste og folkehelsekoordinator i Akershus fylkeskommune. “Munnen er innfallsporten til hele kroppen og har så mye å si for å klare å spise – og dermed kunne opprettholde god ernæringsstatus”. Hun fortalte Tannhelse (2)også om rettigheter for tannbehandling for hjemmeboende. I dag har tannhelsetjenesten hyppige og korte besøk i institusjonene, og målet er å jobbe forebyggende i stedet for å behandle. Hun oppfordret til å motivere til å oppsøke tannlege tidlig ved sykdom – særlig tidlig i demensforløp for å gjøre store tannarbeider mens dette er mulig å få til – for dette kan være slitsomt. “I dag har de fleste egne tenner, og det er en utfordring. Når noen spiser senkvelds etter stell og tannpuss, er det lurt å unngå søt/klissete mat som fester seg på tennene. Gi vann etterpå så man får skylt munnen og tennene. Da unngår pasienten både lang nattefaste og problemer med tennene. Og en ting til slutt – For de som har tannproteser skal de tas ut og oppbevares tørt om natten, ikke i et vannfylt glass fullt av bakterier…”

Rubi Størset har ernæringsbakgrunn og er miljøterapeut i bolig med tilbud til bostedsløse rusmiddelavhengige. De siste årene – og særlig etter deltakelse iStørset læringsnettverk og tiltakspakken “Forebygging av underernæring” har de satt igang flere tiltak. Fra en hverdag med mye bruk av sukker, og en mer tilfeldig meny, har man i dag fjernet sukker og lager middager ut fra kostanbefalinger. De er også godt i gang med risikovurderinger og ernæringsplaner hos alle beboere. Beboerne er aktivt med i dette, og har ønsket seg egne lagemat-samlinger som er mer praktisk rettet enn dagens BraMat-kurs. Blant annet ønsker de å prøve ut oppskrifter og lage et hefte som de selv kan bruke når de flytter i egen bolig.

Vegar Bakken-Løvaas er kjøkkensjef, og Kaja Helland-Kigen er klinisk ernæringsfysiolog i Skedsmo kommune. De har hatt tett samarbeid etter at Kaja startet i en nyopprettet

Skedsmo (2).jpg

Kaja Helland-Kigen og Vegar Bakken-Løvaas

stilling for ett år siden. De sa at samarbeidet mellom kjøkken og avdeling må være tilstede, og det må være regelmessige møter med matkontaktene; hos de er klinisk ernæringsfysiolog bindeleddet mellom avdeling og kjøkken. I dag er kjøkkenpersonalet med på middagsserveringen på rundgang for å oppleve selv både smak, farge og konsistens på maten når den serveres, og hvordan maten varmes og serveres i avdelingene.  I tillegg får beboere og eventuelt pårørende mulighet til å bedømme maten hver dag. Dette er viktig for brukermedvirkning. “Rutinene vi har i dag skal sikre samme tilbud uavhengig av hvilken avdeling man er på og, og hvem som er på jobb”.

I dag forbereder Skedsmo sammen med Sørum og Fet kommunesammenslåingen om et drøyt halvår. “Vi kartlegger hvordan det jobbes med ernæring i hver av kommunene Så må vi få på plass gode rutiner for ernæringsarbeidet i sykehjem og hjemmetjeneste i hele den nye storkommunen:

 • Sikre likt tilbud til alle beboere/brukere
 • Ernæringsscreening og oppfølging av denne
 • Kompetanseheving blant ansatte etter behov

Kristin Skutle fra Bærum kommune og Hege Berntzen fra USHT/Lørenskog kommune fortalte om hvorfor og hvordan vi kan jobbe med forbedring. “Vi har alle to jobber – både den vanlige jobben vår – og en ekstra jobb med kontinuerlig forbedringsarbeid. God kvalitet i tjenestene betyr at tjenestene vi gir er trygge og sikre, er virkningsfulle, er preget av kontinuitet og brukermedvirkning, er rettferdig fordelt, og utnytter ressursene.

Forbedringsmodellen

Hentet fra Pasientsikkerhets-programmet

Når vi ser at vi har manglende rutiner eller ikke følger de opp, må vi se på systemet. Svært ofte skyldes skade og avvik selve systemet – blant annet i form av manglende opplæring og kjennskap til rutiner”.

Når vi jobber med forbedring, må vi finne ut:

 1.     Hva ønsker vi å oppnå?
 2.     Hvordan vet vi at en forandring er en forbedring?
 3.     Hvilke endringer kan vi iverksette for å skape forbedring?

Deretter handler det om å prøve ut i småskala det vi ønsker å prøve ut. Men da må vi først planlegge dette godt, så prøve ut, deretter stoppe opp og vurdere det vi har erfart, og eventuelt endre litt. Ernæring er et fint område å jobbe med forbedring, for der har vi gode tall vi hele tiden kan måle for å se om vi er på rett vei”! Og så må vi alltid huske at “aunsett hvilke forbedringsområder dere skal jobbe med – ….sørg for at det er rom for etisk refleksjon gjennom hele prosessen.

Dagen ble avsluttet med Kristine Nordkvelle som er klinisk ernæringsfysiolog på

Kristine.jpg

Kristine Nordkvelle

Lovisenberg sykehus, men utleid til Sagene bydel i en del av stillingen. Hun snakket om sin hverdag som kef: “Jeg jobber med både pasientforløp mellom Lovisenberg og bydelen, med tverrfaglig samarbeid, faglunsjer, sykepleierstudentundervisning, møter med lederne, og har  hatt vellykkede risikovurderingskonkurranser med MNA som skapte skikkelig engasjement! Det aller viktigste er tverrfaglig samarbeid! Nå øker etterspørselen – og jeg har avtaler med både skolehelsetjeneste, barnevern og flere mulige prosjekter. Det er stor variasjon i arbeidsoppgaver og så mye som er spennende! Jeg drømmer om å sette i gang både matlagingskurs og samtalegrupper, og mye annet – i denne jobben lønner det seg å bli motivert av ting som ikke går helt på skinner, være utålmodig, være kreativ – og ikke minst være i miljøet!”.

Her finner du nettverkets mandat, arbeidsgruppe, og presentasjoner fra dagen:

Mandat for ernæringsnettverk USHT Akershus 2018

Kontaktinformasjon til arbeidsgruppen til interkommunalt ernæringsnettverk

“Leve hele livet” og nasjonale retningslinjer – hvor er vi i dag, og hvor skal vi?:

“God ernæringspraksis: Ernæringsscreening, ernæringsplan og evaluering”:

Verktøy for å lage ernæringstiltak med Mortensen

Informasjon om ernæringsnettverk med Elise Husevåg

Tenner og munnhule hos eldre – og konsekvenser for ernæring med Rigmor Moe

Ernæringsarbeid i samlokalisert bolig før og etter læringsnettverk med Rubi Størset

Ernæringsarbeid i sykehjemmene i Skedsmo kommune med Kaja Helland-Kigen og Vegar Bakken-Løvaas

Å arbeide med forbedring med Skutle og Berntzen

Hvordan gjøre seg uunnværlig i en bydel med Kristine Nordkvelle

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s