Samling 1, læringsnettverk i lindrende behandling

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT Akershus) har i dag arrangert Roll-upssamling 1 i læringsnettverk i lindrende behandling på Lørenskog Hus for ressurspersoner i lindrende behandling fra deltakende kommuner. 7 team deltar i læringsnettverket, fra Bærum, Eidsvoll, Frogn, Lørenskog, Rælingen, Ski og Ullensaker kommune. I denne første samlingen var fokus på å styrke ressurspersonene i forbedringsarbeid og coaching, samt faglig påfyll om palliasjon.

Forsamlingen

Samlingen åpnet med velkommen til læringsnettverket fra FoU-leder i USHT Akershus, Kristin Skutle, og fagrådgiver Hege Berntzen. Kristin og Hege fortalte litt om læringsnettverk som metode for å implementere forbedringstiltak. I læringsnettverket skal faglig påfyll om lindrende behandling kombineres med pedagogiske metoder, forbedringskunnskap og coaching for å styrke deltakerne i å være ressurspersoner og drive opplæringstiltak i egen kommune. Behovene i helsetjenesten endrer seg stadig, og både profesjonskunnskap og forbedringskunnskap er nødvendig for å forbedre tjenestene i takt med kravene som stilles. Hvor er vi i dag – og hvor vil vi? Gjennom læringsnettverket skal teamene få trening i å utarbeid mål og tiltak i forbedringsarbeidet. Læringsnettverket skal ha 3 samlinger i tillegg til et erfaringsseminar et halvt år etter siste samling. Mellom samlingene skal teamene jobbe med forbedringstiltak i egen kommune, med veiledning fra USHT etter ønske og behov. Det blir også satt av tid til arbeid i eget team på nettverkssamlingene, i tillegg til at det vil være fokus på erfaringsdeling på tvers av teamene.

Skjermbilde læringsløp Kompetansebroen

På samlingen i dag lanserte USHT Akershus i samarbeid med Kompetansebroen et digitalt læringsløp i grunnleggende lindrende behandling som ligger tilgjengelig for alle på kompetansebroen.no/lindre.

Hege, Sigbjørn og Mari

Hege, Sigbjørn og Mari vil gjerne ha tilbakemeldinger om det digitale læringsløpet!

Sigbjørn Kristiansen fra Kompetansebroen presenterte læringsløpet, som er bygget opp med 6 temaer: etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, symptomlindring, terminal pleie og pårørende. Hvert tema har flere moduler, tilhørende case, læringsmål og refleksjonsspørsmål underveis. Læringsløpet er bygget opp etter prinsippet om kunnskapsbasert praksis og skal være et verktøy for ressurspersoner i kommunene i lokale opplæringstiltak. Læringsløpet tar i bruk flere medier for å gjøre stoffet levende, motiverende og enkelt å ta i bruk. Her finnes blant annet filmer, lydklipp, bilder, lenker og presentasjoner. Vi håper på å få rikelig med tilbakemeldinger både om hva som fungerer og hva som kan blir bedre i læringsløpet ettersom dere tar det i bruk!

 

Coach Anne

Anne Gommerud

Coach Anne Gommerud foreleste på nettverkssamlingen om det å være bevisst på hva som påvirker oss når vi skal sette mål og hvordan spørreteknikker kan bidra til å lage gode, SMARTE (F) mål. For at målene skal bli S(pesifikke), M(ålbare), A(ttraktive), R(ealistiske), T(idsbestemte), E(tiske) og F(ormulert positivt) er det viktig at vi stiller åpne spørsmål – hva, hvor, hvordan, hvor mye, når, hvordan vil det påvirke, hva blir bra, hva må man ofre? Nysgjerrighet er viktig, det fjerner barrierer og lar oss se muligheter. Det er viktig for indre motivasjon at man opplever innflytelse på målene, uten et «indre hvorfor» blir det vanskelig å jobbe mot mål over tid. Coaching må brukes og trenes på og dette skal det jobbes med gjennom hele læringsnettverket.

 Etter en bedre lunsj (og feiring av det nye digitale læringsløpet med marsipankake!) var det arbeid iKake eget team, først med fokus på nåsituasjonen i lindrende behandling i egen virksomhet ved hjelp av verktøyet pedagogisk sol, deretter med fokus på å lage gode mål og tiltak i forbedringsarbeidet teamene skal jobbe med. Mal for fremdrift, mål og tiltak er å finne under presentasjoner og nyttige dokumenter nederst i bloggen.

 

Arbeid i eget team.JPG

Avslutningsvis ga spesialsykepleier Anine Dagestad fra Hospice Lovisenberg faglig påfyll om palliasjon.

Palliasjon Anine

Anine Dagestad

Hva er palliasjon, hvilke tegn ser vi på at døden nærmer seg og hva opplever vi i terminal fase? Hun reflekterte rundt at moderne medisin i stor grad utydeliggjør grensene for når en pasient er døende, tegnene maskeres og blir mindre tydelige. Det kan være vanskelig å vurdere om døden nærmer seg. I tillegg er døden institusjonalisert slik at vi forholder oss lite til den. Informasjon til både pasientene og deres pårørende pakkes ofte inn. Dette kan vanskeliggjøre kommunikasjon, lindring og dekking av eksistensielle behov. Det er viktig å informere pasientene godt, være tydelig, åpen og ærlig – i den hensikt å løfte pasienten og hjelpe de til å mestre sin situasjon.

 

Takk for første samling i læringsnettverket, vi i USHT gleder oss til å følge dere i forbedringsarbeidet deres!

 

Presentasjoner og nyttige dokumenter

Kompetanse og kvalitet ved Kristin Skutle og Hege Berntzen

Når er en pasient døende ved Anine Dagestad

Framdriftsplan, mål og tiltak

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s