Samling 3, læringsnettverk i Pasientsikkerhetsprogrammet

«Målet er at alle avdelinger får en felles forståelse av ernæringsarbeidet, at de finner et godt system for å gjennomføre tiltakene ihht kommunens rutiner, og at dokumentasjon gjennomføres konsekvent og likt for alle» (Aurskog-Høland)

BeachflagUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT Akershus) har i dag arrangert samling 3 i læringsnettverk i Pasientsikkerhetsprogrammet på Lillestrøm kultursenter for deltakende kommuner. I samling 3 er det fokus på erfaringsdeling fra forbedringsarbeidet mellom teamene og veien videre etter læringsnettverket. I tillegg fikk vi et inspirerende foredrag om ledelse i en helsetjeneste i endring fra Arnfinn Gisleberg, virksomhetsleder for sykehjemmene i Lørenskog kommune.

«Vi skal holde proACT-kurs for alle ansatte i helse i løpet av 2019» (Nannestad)

 Samlingen åpnet med velkommen og takk for sist fra FoU-leder i USHT Akershus, Kristin Skutle, og fagrådgiver i pasientsikkerhet, Hege Berntzen. Kristin og Hege oppsummerte læringsnettverket, hva som er gjort og hvordan forbedringsteamene har jobbet. De tok et tilbakeblikk på teamene sitt arbeid med planer, mål, tiltak og evalueringer.

Kristin og Hege.jpg

Kristin Skutle og Hege Berntzen

 

 

«Avklare bruk av tavlemøte: Hvem skal opp på tavlen, etter hvilke kriterier, hvor lenge og når er de avklart og kan strykes» (Enebakk)

USHT ønsker tilbakemeldinger om hvordan det har vært å delta i læringsnettverket, i tillegg til at det er ønskelig å se nærmere på muligheter for hvordan vi i større grad kan involvere brukere i læringsnettverk. Det inviteres derfor til fokusgruppemøte onsdag 27.mars for teamleder og et teammedlem fra hvert av forbedringsteamene. Velkommen!

«Tester ulike måter å registrere observasjoner i fagsystemet» (Ullensaker)

 

Det neste  på programmet var kommunepresentasjoner fra to forbedringsteam; Ullensaker kommune som har arbeidet med tiltakspakke Tidlig Oppdagelse av Forverret Tilstand (TOFT) og Lørenskog kommune som har arbeidet med tiltakspakke Forebygging av Underernæring.

Ullensaker

Miljana Kljajic og Camilla Madsen

Miljana Kljajic og Camilla Kristin Madsen fra Ullensaker kommune fortalte om hvordan teamet strukturerte seg med faste møter og tydelige roller og ansvarsfordeling helt fra første nettverkssamling. De valgte ut en pilotavdeling på sykehjem og kurset alle ansatte med mål om å styrke observasjonskompetanse og handlingsberedskap hos de ansatte og å innføre EWS. Avdelingen var kjent med å arbeide med forbedringsarbeid og risikotavler fra før og brukte dette aktivt i implementeringsarbeidet.

 

De har erfart at innføringen av strukturert observasjonsmetodikk har ført til økt trygghet blant personalet og en opplevelse av at observasjonskompetanse minimerer risikoen for å overse pasienter med forverret tilstand. I tillegg oppleves det økt trygghet når man kontakter lege og lettet samarbeid på tvers av virksomheter og behandlingsnivå. Det oppleves også økt trygghet for pårørende. Noen utfordringer har de også møtt på naturligvis; det tar tid å venne seg til å gjennomføre primærundersøkelsen på riktig måte. ABCDE-metodikken er en treningssak – ikke alle er helt i gang med å utføre målinger og kompetansenivået hos de ansatte er noe ulikt.

Veien videre for Ullensaker dreier seg om utarbeiding av rutiner og prosedyrer og tilpasning av kommunens dokumentasjonssystem før bruk av observasjonskompetanse implementeres i resten av kommunen. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid også etter læringsnettverket for å holde fokus og hjelpe til med implementeringsarbeidet i kommunen.

 

Lørenskog

Titus Kawinzi, Rubi Størset og Kit Vraalsen

Kit Vraalsen, Rubi Størset og Titus Kawinzi fra Lørenskog kommune presenterte hvordan forbedringsteamet har jobbet med forebygging av underernæring bredt i kommunen, alle virksomhetene i Helse, omsorg og mestring har vært med, tilsammen ca.900 brukere. Målet for arbeidet har vært å sikre næringsrikt kosthold til alle pasienter og brukere, sikre grunnkompetanse blant kommunens ansatte, og sikre felles rutiner og dokumentasjonspraksis på tvers av virksomhetene. Teamet har gjennomført ernæringsuke, revidert kommunens ernæringsprosedyre og dokumentasjonspraksis, og har jobbet med kursing innen ernæring på flere nivåer. Det er etablert ressursgrupper ved alle virksomheter og kommunen har ansatt en klinisk ernæringsfysiolog som skal drive disse videre. De har også inkludert ernæring som en del av risikotavlene i kommunen og gjennomgår fast kartlegging, risiko og tiltaksplaner for ernæring ved alle tavlemøter. Mye er på plass eller underveis og skal jobbes videre med.

Veien videre for kommunen består av å fortsette kompetanseheving blant de ansatte, delta i interkommunalt ernæringsnettverk og å søke om midler for å jobbe spesielt med ernæring inn mot brukerne i rus og psykiatri. Arbeidet med ernæring i samlokaliserte boliger for pasienter innen psykiatri og rus ble presentert spesielt. Fokus på ernæring for denne pasientgruppen har ført til store endringer. Det er innført felles måltider, fjernet tilgang på sukker, det utarbeides menyer basert på anbefalinger fra helsedirektoratet, pasientene veies og ernæringskartlegges og det utarbeides ernæringsplaner. De ansatte gjennomfører e-læringskurs i ernæring. Det oppleves økt interesse for ernæring også blant beboerne, og man vil fokusere videre på å få beboerne til å se sammenhengen mellom kosthold og helse. Det er ønskelig med et ordentlig lavterskelkurs for beboerne med fokus på praktisk matlaging, å lære å lage enkel hverdagsmat de kan klare å lage selv også når de flytter ut – gjerne også utarbeide en enkel kokebok.

«I hjemmetjenesten er det bestemt at alle som har behov for ernæringsplan, skal ha fått dette innen 15.03.19. De har gjennomført faglunsj med fokus på utarbeiding av ernæringsplan» (Aurskog-Høland)

 

Teamene fikk deretter tid til både erfaringsdeling mellom kommunene, samt tid til arbeid med veien videre i egen kommune.

Erfaringsdeling.JPG

Erfaringsdeling på tvers av forbedringsteamene

 

 

Arnfinn.jpg

Arnfinn Gisleberg

Etter erfaringsdeling og arbeid i egen kommune foreleste Arnfinn Gisleberg om ledelse i en helsetjeneste i endring. Arnfinn snakket om å lede og jobbe med kvalitetsutvikling – og møte nye krav til helsetjenesten. Læring i en organisasjon – og å endre – er komplekst. Det krever at vi forstår og bearbeider barrierer og motstand, og jobber med motivasjon og samarbeid. Det er viktig at vi er nysgjerrige og tror på målet vårt, samtidig som vi er realistiske.  

«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag»

Det er viktig å bruke strukturer som allerede finnes og bygge rett kompetanse både for nåtiden og framtiden på en systematisk måte. Begge tiltakspakker i læringsnettverket handler om viktig kompetanse i framtiden! Man må bruke de man har rundt seg, som USHT og de man møter i læringsnettverket. Det er også dette som er innholdet i kvalitetsreformen for eldre; vi skal ikke finne opp noe nytt, men lære av hverandre. Det er et utfordrende, men givende og viktig arbeid.

 I forkant av samlingen hadde flere av teamene laget flotte forbedringspostere som fortalte om arbeidet som forbedringsteamet hadde gjort i egen kommune. Her kunne vi lese om mål, tiltak og resultater, samt se flotte bilder, gode sitater og spennende arbeid med målinger. I løpet av dagen var det flere anledninger for postervandring for å se hverandres forbedringspostere og det ble gjennomført en avstemning på beste poster.

Postervandring

Postervandring

 

Den verdige vinner var Aurskog-Høland kommune som vant et gavekort på 2000kr til hygge og motivasjon i det videre forbedringsarbeidet. Gratulerer!

Vinner posterkonkurranse Aurskog-Høland.jpg

Aurskog-Høland var verdige vinnere av posterkonkurransen

 

Vi er imponert over det arbeidet samtlige forbedringsteam har gjort og vil takke for godt samarbeid gjennom læringsnettverket. Arbeidet fortsetter og vi i USHT vil gjerne høre fra dere og følge dere i arbeidet videre. Vi ser frem til en oppdatering og videre erfaringsdeling på telefonkonferansen 22.mai.

 

Lykke til!

USHT-gjengen

Takk for fint læringsnettverk fra oss på USHT Akershus!

 

PS: Husk oppstart av interkommunalt ernæringsnettverk 9.mai!

 

 Presentasjoner

Velkommen til 3.læringsnettverksamling 06.03.19

Kommunepresentasjon Ullensaker kommune tiltakspakke TOFT

Kommunepresentasjon Lørenskog kommune tiltakspakke underernæring

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s