Dagskonferanse om struktur og kvalitet i tjenesten til personer med psykisk utviklingshemming

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo og Akershus (USHT Oslo og programUSHT Akershus) og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) arrangerte tirsdag 15.januar dagskonferanse om struktur og kvalitet i tjenesten til personer med psykisk utviklingshemming. Dagskonferansen fant sted på Røde Kors konferansesenter i Oslo og var fulltegnet med 200 deltakere. På programmet var det dyktige og erfarne foredragsholdere som på forskjellige måter belyste tematikken rundt nødvendigheten av struktur i tjenesten for å oppnå god mestring og gode livsopplevelser for personer med utviklingshemming.

stemningsrapport

Konferansen ble åpnet av byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl. Byråden vektla viktigheten av at personer med utviklingshemming skal få leve aktive liv i egen bolig med tilgang til arbeidslivet, dagsenterplasser og utdanning. Vi må jobbe for et samfunn basert på likestilling, likeverd, selvbestemmelse og reell integrering. Hun fremmet at konferanser som dette er viktige arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling og samarbeid på tvers i det viktige arbeidet inn mot personer med utviklingshemming.

tone tellevik dahl

Åpning av konferansen ved byråd Tone Tellevik Dahl

Etter åpningen av konferansen presenterte avdelingsleder i USHT Oslo, Katrine Selnes, og FoU leder i USHT Akershus, Kristin Skutle, utviklingssentrene, deres samfunnsoppdrag og arbeid inn i bydelene og kommunene i Oslo og Akershus. Inn mot tjenesten til personer med utviklingshemming har utviklingssentrene særlig jobbet med ernæringsprosjektet «Løft for bedre ernæring i hjemmetjenester og boliger», hatt fokus på legemiddelgjennomganger og kompetanseheving vedrørende legemiddelbehandling i hjemmetjenester og boliger, i tillegg til mitt livs ABC. Cato Brunvand Ellingsen, rådgiver i NAKU, presenterte kompetansemiljøet og hvordan de jobber for å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge. NAKU har opprettet en kunnskapsbank som en del av arbeidet med å spre forskning, fagutvikling og gode eksempler for å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. Denne er tilgjengelig for alle på naku.no.

katrine, kristin og cato

Presentasjon av USHT Oslo ved Katrine Selnes, USHT Akershus ved Kristin Skutle og NAKU ved Cato Brunvand Ellingsen

Konferansens hovedforedragsholder var Kjetil Viken. Kjetil er vernepleier, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet og jobber i tillegg på Mjøsen Bo og Habilitering som er en del av Ecura Helse og Omsorg. Kjetil har bred erfaring med miljøarbeid og atferdsanalyse og har blant annet skrevet en bok om atferdsanalytisk miljøbehandling. På konferansen foreleste Kjetil om behandlingsintegritet med fokus på samsvar mellom planer og handling. I arbeidet med mennesker som trenger tilrettelagte tjenester vil det til enhver tid være noen aspekter av tjenestetilbudet som krever mer struktur enn andre. Noe av tjenestetilbudet vil være omsorg, generell ivaretakelse. Noe av tjenestetilbudet vil være miljøarbeid som krever mer struktur, felles planer og retningslinjer, men uten detaljstyring hva gjelder innhold. Til sist vil noen få aspekter av tjenestetilbudet kreve metodisk miljøbehandling. Metodisk miljøbehandling innebærer avgrensete og spesifikke målsetninger, skriftlige prosedyrer, måling av effekt og stor grad av struktur. I slike tilfeller vil behandlingsintegritet – samsvar mellom plan og gjennomføring – være avgjørende for forutsigbarhet, sikkerhet, riktig innsamling av data og naturligvis måloppnåelse.

kjetil viken

Hovedforedragsholder Kjetil Viken foreleser om behandlingsintegritet

lene degvold

Lene Degvold

Lene Degvold er også vernepleier og jobber som veileder sammen med Kjetil ved Mjøsen Bo og Habilitering (Ecura). Lene presenterte hvordan de i hverdagen jobber med sjekklister i veiledning av personale og nyansatte for å sikre opplæring, kompetanseoverføring og behandlingsintegritet. Resultatene fra sjekklistene presenteres grafisk i veiledningsmøter for bevisstgjøring og identifisering av behov for ytterligere veiledning og kompetanseheving, samt for å følge utvikling over tid.

 

frode k larsen

Frode Kibsgaard Larsen

Frode Kibsgaard Larsen fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, avdeling for aldring og utviklingshemming, presenterte tidlige tegn kartlegging. Tidlige tegn er et verktøy som kartlegger funksjonsfall og sykdom hos personer med utviklingshemming. Det kartlegges generelle opplysninger, praktiske ferdigheter, kognisjon og atferd, miljø, nettverk og livshendelser og fysisk og psykisk helse. Tjenestemottakerne skal kartlegges med en baseline som viser et normalt funksjonsnivå for brukeren i voksen alder. Denne baselinen brukes så som et referansepunkt i senere kartlegginger for tidlig å kunne fange opp endringer i tjenestemottakerens funksjonsnivå samt eventuell sykdom.

 

Fag og kvalitetsansvarlig Ingrid Soltvedt og spesialrådgiver Stina Wilson fra Bærum kommune fortalte så om hvordan de har jobbet med å implementere tidlige tegn og baseline kartlegging i tjenesten til personer med utviklingshemming i kommunen. I Bærum kommune valgte de å opprette en tidlige tegn-nettverksgruppe med ressurspersoner for kartleggingen som har vært viktige samarbeidspartnere i implementeringsarbeidet. De har utviklet en prosedyre for gjennomføring av tidlige tegn og baseline kartlegging og tidlige tegn er nå en del av kommunens internkontroll på dokumentasjon.

ingrid og stina fra bærum

Ingrid Soltvedt og Stina Wilson fra Bærum kommune

 

guro dunvoll

Guro Granerud Dunvoll

Til slutt foreleste Guro Granerud Dunvoll (fagkonsulent, avdeling voksenhabilitering, Ahus) om sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid i praksis. Sjekklisten er et viktig tiltak for å sikre kvalitet i målrettet miljøarbeid til personer med utviklingshemming. Guro presenterte sjekklisten ved hjelp av et case for å illustrere hvordan den kan benyttes i praksis. Sjekklisten hjelper tjenesteyterne å kartlegge fakta, veie opp verdier og interesser og se til andre for hjelp til mulige årsakssammenhenger og mulige tiltak, i flere omganger. Resultatene kan sammenfattes i en kasusformulering og bidra ved valg av mål og tiltak. Etter gjennomføring av utvalgte tiltak er det naturligvis viktig med evaluering, rapportering og dokumentasjon. Med sjekklisten kan tjenesteyter være sikker på at mål og tiltak er faglig begrunnet og at alle aspekter av situasjonen er belyst og vurdert.

 

Avslutningsvis takket Kristin Skutle på vegne av arrangementskomitéen for en fin og lærerik fagdag, med verdifullt faglig påfyll om struktur og kvalitet i tjenesten til personer med psykisk utviklingshemming.

Arrangementskomitéen.jpg

Arrangementskomitéen

 

Presentasjoner:

Behandlingsintegritet ved Kjetil Viken

Sjekklister i opplæring og veiledning ved Lene Degvold

Tidlige tegn ved Frode Kibsgaard Larsen

Implementering av tidlige tegn i Bærum kommune ved Ingrid Soltvedt og Stina Wilson

Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid ved Guro Granerud Dunvoll

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s