Invitasjon til læringsnettverk i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

For å reduserer pasientskader har Pasientsikkerhetsprogrammet utarbeidet kunnskapsbaserte tiltakspakker innen utvalgte innsatsområder i helse- og omsorgstjenesten. For å bidra i implementering av tiltakspakkene, gjennomfører Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(USHT) læringsnettverk for kommunene i Akershus

Hva er et læringsnettverk?

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak. Den enkelte kommune setter sammen et team som skal delta i læringsnettverket. I løpet av læringsnettverksperioden iverksetter teamet tiltak i egen virksomhet innenfor valgt innsatsområde, med støtte og veiledning fra USHT og ved gjensidig erfaringsutveksling mellom deltakende kommuner.

 Hvordan gjennomføres læringsnettverket?

Læringsnettverket strekker seg over 10 mnd.  I løpet av læringsnettverket gjennomføres 3 samlinger for deltakerne: 8+9 mai 2018, 23 oktober 2018, 6 mars 2019. Det må tilrettelegges for at teamet møtes før oppstart av læringsnettverket og for arbeid mellom samlingene. Teamene får oppfølging og veiledning fra USHT.

 Hva lærer vi i læringsnettverket?

I læringsnettverket lærer temaene hvordan de gjennom forbedringsarbeid kan implementere valgt pasientsikkerhetstiltak i egen virksomhet. Teamene lager fremdrifts- og implementeringsplan for arbeidet. Deltakerne får innsikt i metoder for å drive forbedringsarbeid og det legges vekt på erfaringsdeling mellom teamene på læringsnettverkssamlingene.

 Hvem deltar i læringsnettverk?

Kommunene kan melde på tverrfaglige forbedringsteam på fem til åtte personer. Et team skal bestå av fagpersoner som ivaretar det aktuelle fagområdet innenfor det pasientsikkerhetstiltaket kommunen skal implementere. Hele teamet deltar på alle de tre samlingene. USHT vil ta kontakt med den enkelte kommune som melder på et team for å veilede om sammensetningen av teamet

 Teamet består av:

Teamleder: Samler teamet til faste møter og er ansvarlig for fremdriften. Er teamets koordinator og ansvarlig for innlevering av status- og sluttrapport. Kontaktperson overfor USHT.

Måleansvarlig: Læres opp i bruk av databasen EXTRANET. Registrerer teamets resultater. Henter ut resultater og grafer.

Resten av teamet: Deltar i planlegging og gjennomføring av tiltak, utprøving og implementering.

Bruker/pårørenderepresentant: Teamene kan gjerne ha med en brukerrepresentant.

 Relevante innsatsområder og tiltakspakker for kommunene:

 Hvordan melde på team til læringsnettverk:

  1. Vurder innsatsområdene og velg hvilken tiltakspakke som skal implementeres. Les mer om innsatsområder og tiltakspakker her:

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

  1. Benytt påmeldingsskjema lenger ned i dette dokumentet
  2. Påmelding sendes usht@lorenskog.kommune.no innen 18 april
  3. USHT tar kontakt med alle kommuner som melder på forbedringsteam for å bidra til sammensetning av teamet og god forberedelse til læringsnettverket

For mer informasjon, kontakt:  usht@lorenskog.kommune.no

 Påmelding til læringsnettverk 2018-19

Påmelding sendes usht@lorenskog.kommune.no innen 18 april

Kommune  

 

Virksomhet/tjeneste  

 

Ansvarlig leder

 

 
Kontaktperson for påmeldingen

 

Navn  
Funksjon  
Mail  
Innsatsområde/tiltakspakke

 

 

 

Forbedringsteam:  
Teamrolle Navn Stilling/profesjon
Teamleder    
Måleansvarlig    
Teammedlem    
Teammedlem    
Teammedlem    
Teammedlem    
Teammedlem    
Teammedlem    
Brukerrepresentant    

 

Hva er bakgrunnen for valg av innsatsområde/ tiltakspakke?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har kommunen implementert andre tiltakspakker tidligere?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s