Endringsledelse og tjenesteutvikling i psykisk helse- og rustjenester

Fylkesmannens dialogseminar for ledere, fagledere og brukerrepresentante innen psykisk helse og rus i Akershus ble arrangert 20. oktober på Thon Hotell på Lillestrøm. Et spennende og viktig tema var på dagsorden: endringsledelse og tjenesteutvikling.

Avdelinsgsleder  og psykologspesialist Birgit Valla ved Stangehjelpa i Stange kommune innledet dagen med et inspirerende innlegg om innovasjon og forbedringsarbeid, og om utvikling av lærende organisasjoner i psykisk helse-og rustjenesten.

20-10-16-bv

Et sentralt fundament i endringsarbeidet handler om å invitere kommunens innbyggere til si noe om hva som er viktig for dem, og hva innbyggerne selv mener er til god hjelp.

Hvordan ville en psykisk helse- og rustjeneste se ut  om innbyggerne var med å utvikle tjenesten?

Stangehjelpa har systematisk tatt i bruk Feedback-Informerte- Tjenester (FIT), tidligere Klient- og resultatstyrt praksis (KOR);  for å utvikle en en kultur og kompetanse som bidrar til å bygge opp en tjeneste på brukernes premisser. Feedback-informerte rus- og psykisk tjenester setter brukerne, og deres opplevelse av hva som er virksom hjelp, i sentrum.

FIT er en sentral del av læringskulturen,  og Valla påpekte at FIT  ikke er en del av  rapporteringen. Det er ingen prestasjonskultur, og du som hjelper sammenligner deg kun med deg selv.  Det har vært viktig å arbeide frem enfeedback-kultur, hvor tilbakemeldingen fra brukerne er med å sette premissene for utvikling av tjenestetilbudet.

20-10-16-smill

Stor aktivitet, refleksjoner og godt humør rundt bordene!

Sandnes kommune v/leder Trude Lønning og rådgiver Steinar Trefjord delte sine erfaringer med utvikling av recoveryorienterte tjenester i Mestringseheten i Sandnes. Tilbakemeldinger fra brukerne om et ønske om mer tilgjengelige tjenester, ønsket om å bli møtt med fagfolk som lytter og som bekreftet brukerens ressurser var utgangspunktet for at Sandnes startet recoveryarbeidet.

201016-ii

Recovery skal gjennomsyre hele Mestringsenheten. Blant annet er det på hvert ledermøte satt av 15 minutter til “recovery-hjørnet”,  dette for å bidra til at recovery integreres i utøvelse av lederrollen.

Erfaringene fra  Sandens peker på at det er viktig å være seg bevisst at endring tar tid! Et tips er å start med de som har lyst, så kommer de andre etterhvert.

For ansatte kan det oppleves utfordrende å bidra til å utvikle en kultur der vi våger å utfordre hverandre, der vi våger å lene oss tilbake, lytte til hva som er viktig for brukeren og la dette styre oppfølgingen.

Asker kommune v/rådgiver Mariell Andersen og mellomleder Christin Nevjen holdt innlegg om Asker kommunes arbeid med utvkling av lokale  recoveryverksteder, og hvordan det arbeides med å fremme recovery  en bolig.

mariell

I utvikling av recoveryverksteder har kommunen samarbeidet med  Høgskolen Sørøst-Norge. Recoveryverkstedene er åpne for alle, og det har vært et mål for kommunen å utvikle gode møteplasser der menneskene opplever seg inkludert. Recoveryverkstedene skal være fellesarenaer for utvikling, samarbeid og kunnskap. Recoveryverkstedene har blant annet utarbeidet en brosjyre til hjelp når man skal oppsøke NAV, det er etablert vennegrupper som går på kino, konserter osv.

Det er ikke alle som kan komme til recoveryverkstedet, derfor er det i en bolig etablert et lokalt recoveryverksted.

Troen på at mennesker med psykiske lidelser kan vokse og leve meningsfulle liv selv med en alorlig psykisk lidelse står helt sentralt i utviklingen av tjenestetilbudet.  Å se at beboerne har mange ressurser og  at fagpersoner og beboere er likeverdige partnere er sentrale elementer. I samarbeid med beboerne er det satt fokus på hva som fremmer bedringsprosesser. Blant annet er det etablert gruppetilbud, kreativ gruppe, to fellesmiddager i uken, lokalt recoveryverksted en gang i måneden, nyhetsgruppe osv.

lytting

Kort oppsummering ved Birgit Valla.

Hva trengs av ledere for å få til endring?

Vi trenger ledere som leder, og ikke bare ledere som administrerer. Vi trenger ledere som ikke er redde for å gjøre feil, som våger å prøve og som får handlingsrom.  Vi trenger ledere som jobber tett med de ansatte, slik at de kan vokse.

Vi vil egentlig ikke endre oss, og endring må presses frem. Dårlige resultater på en brukerundersøkelse kan danne et godt utgangspunkt for endringsarbeid!

Endringsarbeide krever langsiktig, systematisk og grundig arbeid – og start i det små!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s