Startskudd for recovery veileder i Bærum

Bærum kommune har utarbeidet en veileder til bruk i arbeidet med å dreie psykisk helse- og rustjenesten mer i recoveryorientert retning.

27. og 28.9 september ble veilederen lansert på et kick-off seminar. Seinaret samlet i underkant av 200 deltagere på Thon Hotell i Sandvika.

Hva er recovery?

Recovery handler om å skape seg et meningsfullt liv, slik som personen selv definerer det, både med og uten symptomer, som kan komme og gå. Recovery, eller bedringsprosesser, innebærer et paradigmeskifte fra fokus på patologi til en grunnlagsforståesle av at mennesker med psykiske helseproblemer kommer seg, og at sosial støtte og kulturell kontekst er viktig for bedringsprosessen.

Recovery som begrep og forskningsområder springer ut fra erfaringsbasert kunnskap, evaluering av praksis og ny forskning.

Recovery – Veileder for ansatte i Seksjon psykisk helse og rus

Veilederen gjelder for alle ansatte i Seksjon psykisk helse og rus i Bærum kommune, og er ment som et verktøy for å komme i gang og videreutvikle praksisen i en mer recoveryorientert retning.Mange jobber allereder recoveryorientert, dette arbeidet har gjerne vært spredt i ulike deler av virksomheten.   Seksjon psykisk helse og rus vektlegger recovery som forståelsesramme, og recovery skal danne grunnlag for seksjonens praksis.

Seksjonen skal være opptatt av hva som er viktig for mennesker i livene deres, mer enn sykdom og diagnoser. Det skal oppnevnes egne recoverykontakter i alle avdelinger, som skal bidra med å implementere recovery egen avdeling i samarbeid med avdelingsleder.

andreas

Seksjonsleder Andreas Lundiin, Seksjon psykisk helse or rus, ønsket velkommen og avsluttet. Han inspirerte til å ta i bruk recoveryveilederen!

marit-og-knut-tore

Professor Marit Borg og førsteamanuensis Knut Tore Sælør, begge Høgskolen Sørøst-Norge presenterte ulike prespektiver på recovery og begge to vektla betydningen av at det er bruker selv som er hovedsamarbeidspartner i dette arbeidet. Recovery er ikke et behandlingstilbud, det handler om å skape seg et liv som man opplever er bra. Brukerne skal være sjef i eget liv. Recovery har sitt utspring i bruker- og aktivistmiljøene.

Arbeidet med reovery er godt forankret i både nasjonale og lokale føringer.

pausesituasjoner

Det var stor aktivitet på seminaret, både gjennom refleksjoner rundt bordene og i pausene.

oda

Oda Høilund arbeider som erfaringskonsulent i psykisk helseteam i Bydel Gamle Oslo. Hun delte sine erfaringer som erfaringskonsulent med oss. Oda Høilund fremhevet betydningen av å arbeide for å motvirke stigma og av å møte brukerne med fleksibilitet. Hun vektla også å arbeide med å styrke brukerens sosiale kompetanse og sosiale relasjoner.Videre betydningen av å se det hele mennesket, og vektlegging av lokalmiljøet som arena. Livet leves i lokalmiljøet. Høilund er opptatt av å formidle håp, det kreves innsats, men  brukeren kan få et veldig godt liv. Oda Høilund anbefaler andre organisasjoner som planlegger å ansette erfaringskonsulenter å ansette flere , slik at man ikke blir alene i rollen som erfaringskonsulent.

bente-helle-torunn

Avdelingsleder Helle-Carine Breda og Torunn Viervoll, Mental Helse Asker og Bærum holdt begge inspirerende innlegg om hva er en recoveryorientert praksis er for dem og hva de selv i sin rolle kan bidra med i utviklingen av en recoveryorientert praksis. Videre presenterte fagutvikler og psykologspesialist Bente Engh Eggen resultater fra et pilotprosjekt i  riktig legemiddelbruk gjennomført i en psykisk helse bolig i Bærum kommune. Pilotprosjektet har vært en del av det nasjonale pasentsikkerhetsprogrammet.Se tidligere blogginnlegg om Læringsnettverk.

Lanserer recovery veileder for Bærum

Presentasjon -recoveryorienterte-praksiser

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s