Avslutning av læringsnettverket i Akershus

Tredje samling i læringsnettverk i forbedringsarbeid med fokus på Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker Riktig legemiddelbruk og Forbygging av fall i sykehjem og hjemmetjenester ble avviklet 1.september. Forbedringsteam med 55 fagpersoner deltok fra kommuner i Akershus delte erfaringer fra eget arbeid og  planla videre arbeid.

fylkesmannen

Åpning ved Monica Gåsvatn  fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus(til høyre på bildet).

Lederne ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester  Kari Os og Berit Skjerve, oppsummerte erfaringer fra statusrapporter fra forbedringsteamene. Se presentasjon: Velkommen til læringsnettverk 3

Erfaringer fra pilotprosjektene, hvor tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten ble gjennomført i boliger for utviklingshemmede og psykisk helse og rus:

Bo- og omsorgstjenesten, Lørenskog kommune v/Naila Ilyas og Victoria Larssen :

forelesere Bot

Vi har lært utrolig mye – både fra samlingene, de andre deltakerne, og eget team. Vi har lært at det er stort behov for kunnskap om legemidler, og at tverrfaglig samarbeid er viktig og utrolig lærerikt. Særlig primærkontaktene er viktige! Filmen fra utviklingssenter for sykehjem om legemiddelgjennomganger er veiledened for arbeidet, og vil benyttes i opplæring av personalet. Vi har møtt utfordringer, og har mange oppgaver å jobbe videre med; blant annet med samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

Bjørnegaard psykososiale senter v/Bente Engh:

Bente psyk helse

Det ble gjennomført tverrfaglig legemiddelgjennomganger(LMG) hvor brukeren selv deltok i LMG-møtet. Det er utviklet en brosjyre med spørsmål om legemidler som brukerne benyttet til å stille spørsmål om sin legemiddelbehandling i møte med fastlegen.  Det ble åpnet opp «et rom» hvor man kunne ta opp spørsmål som var både store og små. En av brukerne spurte:  «Kan jeg spørre om hva som helst»? Det ble stilt flere spørmål om helsetilstand, og en av brukerne fikk for første gang høre om sin  diagnose. Vi fant at flere av diagnosene var satt for 20-30 år siden, og ikke alle var fulgt opp.

I legemiddelgjennomgangene ble det gjort flere forbedringer og noen brukere ble henvist til ny utredning. Vi opplevde også at fastlegen brukte farmasøyten som fagkonsulent i vurderingen. Det er stort behov for kunnskap om legemidler, virkning og bivirkning.  Forbedringsprosjektet er bare en begynnelse hos oss. Vi kommer til å jobbe videre, blant annet med samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene». Les mer i presentasjonen: Pilot prosjekt riktig legemiddelbruk Bærum kommune rus og psykisk helse

Avslutningsforedrag v/Kari Os: Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er lovpålagt – et krav til tjenestene og en rettighet for brukerne. Det er ikke noe vi kan velge bort – vi må finne den gode måten å gjøre det på slik at medvirkningen blir reell. Brukermedvirkning har en egenverdi og kan være en god tilnærming i arbeidet med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Reell brukermedvirkning tar brukeren på alvor og fremmer likeverdighet mellom bruker og helsearbeider når det tas beslutninger og valg. Får man til det, kan brukermedvirkning også ha en terapeutisk effekt. For virkelig å ta dette på alvor, er det viktig å se brukermedvirkning i lys av empati.

Som innledning til et kort gruppearbeid om brukermedvirkning, så vi filmen

Empathy: The Human Connection to Patient Care

Se presentasjon: brukermedvirkning

 

Kari Os

 

Posterprisen:

Teamene presenterte svært gode, inspirerende, beskrivende og kreative postere som alle var verdt en posterpris!

postere

Noen av posterne som ble presentert!

Teamet fra bo- og omsorgstjenesten i Lørenskog er fornøyde vinnere av posterprisen!20160901_153048

Deltakere nyter lunsjpause:

Team

Team fra Skedsmo

 

Team fra Skedsmo: «Læringsnettverket er et anker for oss for å kunne fortsette prosessen med forbedringsarbeidet. Vi vil gjerne være med på dette videre også! Noe av det aller viktigste er at vi har fått på plass indikasjoner bak legemidlene. Vi har fått øynene opp for at små tiltak betyr mye!»

Rolvsrudhjemmet

Team Rolvsrudhjemmet, Lørenskog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s